Trwa ładowanie...
d1ibg82

EUROTEL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. (3/2013)

EUROTEL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. (3/2013)

Share
d1ibg82

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A("Emitent", "Spółka") informuje, że: w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Stepokura, na podstawie art. 354 § 1 oraz art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 pkt 2 lit. b Statutu Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, wykonując przysługujące uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, powołał Pana Piotra Adamka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dniem 1 stycznia 2013 roku. Pan Piotr Adamek urodził się w 1965 roku. Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne oraz ukończone studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Krakowie z Uniwersytetem Teeside (Anglia) i dodatkowo podyplomowe
studia rachunkowości i finansów. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 07.2007 ? do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. 01.2003 ? do 06.2007r. Dyrektor Zarządzający ePay Polska, Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. 01.2000 ? do 12.2002 Dyrektor d/s Rozwoju i Nowych Produktów, Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. 01.1998 ? 12.1999 Dyrektor d/s Nieruchomości, Bankomat 24/Euronet Polska Sp. z o.o. 1996 ? 1997 Dyrektor Regionalny ? Dział Nieruchomości, Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. 1995 ? 1996 Kierownik Regionalny, Pepsico Poland Sp. z o.o. 1994 ? 1995 Kierownik restauracji, Pepsico Poland Sp. z o.o. (Kraków). 1991 ? 1993 Asystent w Instytucie Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Pan Piotr Adamek nie posiada akcji Eurotel SA. Nie jest powiązany z żadną osób z Zarządu, ani innym członkiem Rady Nadzorczej. Pan Piotr Adamek będzie niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Eurotel SA. Pan Piotr Adamek nie jest powiązany z żadną firmą zewnętrzną, która jest konkurencyjna
dla działalności Emitenta. Pan Piotr Adamek nie był skazany wyrokiem sądu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie miały również miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Adamek pełnił w tym czasie funkcje członka organów tych spółek, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla w ostatnich 5 latach. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Piotra Adamka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych. Pan Piotr Adamek nie otrzymał również sądowego zakazu działania lub uczestniczenia w zarządzaniu czy nadzorze. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Kostrzewskiego, o czym Emitent informował w ostatnim raporcie bieżącym nr 2/2013, oraz powołaniem na to miejsce Pana Piotra Adamka, Rada Nadzorcza zachowuje swój pełny skład w liczbie pięciu członków
i posiada zdolność do podejmowania skutecznych działań. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ibg82

| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5203819 - 20 | | 058 5203819 w 202 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gdansk@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2013-01-08 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ibg82

Podziel się opinią

Share
d1ibg82
d1ibg82