Trwa ładowanie...
du8vyok
du8vyok
espi

EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2015 roku (10/2015) - EBI

EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2015 roku (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du8vyok

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2015 roku. I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. W miesiącu lutym 2015 roku, Emitent kontynuował realizację działania nr 9 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest to ostatnie działanie w ramach tego projektu. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 53,8 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Starachowicach to maj 2015 r. W miesiącu lutym 2015 roku, Emitent kontynuował także realizację ostatniego działania inwestycji w Pionkach o
wartości 17,4 mln zł netto polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 47,9 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Pionkach to kwiecień 2015 r. Ponadto, w miesiącu lutym 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała prace rozruchowo-montażowe w zakładzie recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Inwestycja została odebrana i posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Spółka dotychczas otrzymała z PARP kwotę 38,2 mln zł tytułem dofinansowania projektu w Toruniu. Do wypłaty zgodnie z umową o dofinansowanie pozostała kwota 2 mln zł refundacji końcowej, na którą Spółka nadal oczekuje. W dniu 10 lutego 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EZO S.A., które nie było zdolne do powzięcia przewidzianej w porządku obrad
Zgromadzenia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z powodu braku wymaganego przepisami prawa kworum. W związku z powyższym Zarząd zwołał ponownie NWZA Spółki na dzień 2 marca 2015 r. z identycznym porządkiem obrad. Ponadto, w dniu 13 lutego 2015 roku został opublikowany raport kwartalny EZO S.A. za IV kwartał 2015 roku. II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lutym 2015 r. W miesiącu lutym 2015 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe: 1. Raporty opublikowane w systemie EBI: ? RB nr 04/2015 ? Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A., ? RB nr 05/2015 ? Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 10.02.2015 r., ? RO nr 6/2015 ? Raport okresowy EZO S.A. za IV kwartał 2014 roku, ? RB nr 7/2015 ? Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2015 roku. 2. Raporty opublikowane w systemie ESPI: ? RB-W_ASO 3/2015 ? Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A., ? RB-W_ASO
4/2015 ? Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 10 lutego 2015 roku. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2015 r. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w marcu 2015 r. 1. W dniu 2 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. 2. W dniu 3 marca 2015 roku zostały podjęte uchwały dot. Programu Emisji Obligacji serii D i E zamiennych na akcje serii H EZO S.A. oraz dot. emisji Obligacji serii D w ramach Programu. 3. W dniu 13 marca 2015 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za luty 2015 roku. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8vyok

Podziel się opinią

Share
du8vyok
du8vyok