Trwa ładowanie...
d2tsd5r
espi
21-12-2010 16:58

FAM - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie udziałów. (67/2010)

FAM - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie udziałów. (67/2010)

Share
d2tsd5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie udziałów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2010r. działając jako jedyny wspólnik spółki pod firmą FAM?Technika Odlewnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Chełmie (FAMTO), podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego FAMTO z kwoty 51.050.000 zł o kwotę 5.015.000 zł do kwoty 56.065.000 zł, w drodze utworzenia 10.030 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.Nowe udziały objęte zostały przez Emitenta po cenie emisyjnej równiej ich wartości nominalnej tj. po 500 zł za każdy udział, czyli łącznie za kwotę 5.015.000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pieniężnej w łącznej wysokości 5.015.000 (pięć milionów piętnaście tysięcy) złotych przysługującej Emitentowi względem FAMTO z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem a FAMTO oraz niezapłaconych należności wobec Emitenta zaciągniętych w ramach działalności FAMTO (z tytułu dostaw towarów i usług). Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych
Emitenta odpowiadać będzie sumie wartości nominalnej udziałów.Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego FAMTO, Emitent będzie posiadał łącznie 112.130 udziałów w kapitale zakładowym FAMTO dających prawo do 112.130 głosów na Zgromadzeniu Wspólników FAMTO, co stanowi 100% kapitału zakładowego FAMTO i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników FAMTO.Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym FAMTO nastąpiło celem poprawy sytuacji bilansowej FAMTO. Pogarszająca się struktura bilansu mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której kapitały własne spółki osiągnęłyby wartość ujemną. Od IV kwartału 2007 roku w FAMTO prowadzone są działania restrukturyzacyjne polegające m.in. na obniżaniu kosztów stałych, restrukturyzacji zapasów, reorganizacji produkcji, uruchomieniu seryjnej produkcji odlewów z aluminium, weryfikacji asortymentu i eliminacji nisko-rentownych produktów oraz krótko-seryjnych produkcji, zmniejszaniu poziomu zatrudnienia, uruchomieniu drugiej maszyny do odlewów ze stopu aluminium. Niestety
podjęte działania restrukturyzacyjne zostały zniwelowane na skutek niekorzystnych zmian w otoczeniu Spółki głównie z powodu rosnących cen surowców i zmiennych kursów walut, nietrafionych inwestycji w maszyny do odlewów magnezowych (brak rynków zbytu na produkty i wysokie koszty obsługi długu z tytułu ich nabycia) oraz braku odpowiednich działań po stronie handlowej, które pozwoliłyby ograniczyć spadek marż. Emitent zwraca uwagę, iż z tego właśnie powodu w III kwartale 2010 roku dokonał odpisu aktualizującego należności FAMTO wobec Emitenta w wysokości 7.680 tys zł. Zamiarem Emitenta jest sprzedaż wszystkich udziałów w kapitale zakładowym FAMTO, na co Emitent wskazywał m.in. w raporcie śródrocznym za III kw. 2009 r.FAMTO jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Pomiędzy Emitentem a FAMTO występują ponadto powiązania natury personalnej: Prezes Zarządu oraz jeden z członków Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą w skład Rady Nadzorczej FAMTO.Obejmowane udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż wartość po
jakiej zostały objęte przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tsd5r

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tsd5r
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tsd5r
d2tsd5r