Trwa ładowanie...
d2yk13p
espi

FAM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 10 ...

FAM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 10 kwietnia 2012 roku. (12/2012)
Share
d2yk13p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 10 kwietnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 14.639.582 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 45,92% Łączna liczba ważnych głosów- 14.639.582 Liczba głosów za- 14.639.582 Liczba głosów przeciw- 0 Liczba głosów wstrzymujących się- 0 Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 14.639.582 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 45,92% Łączna liczba ważnych głosów- 14.639.582 Liczba głosów za- 14.639.582 Liczba głosów przeciw- 0 Liczba głosów wstrzymujących się- 0 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał §1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1. Iwona Staszko 2. Dominika
Witusiak §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 14.639.582 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 45,92% Łączna liczba ważnych głosów- 14.639.582 Liczba głosów za- 14.639.582 Liczba głosów przeciw- 0 Liczba głosów wstrzymujących się- 0 Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie
uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą). 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 14.639.582 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 45,92% Łączna liczba ważnych głosów- 14.639.582 Liczba głosów za- 14.639.582 Liczba głosów przeciw- 0 Liczba głosów wstrzymujących się- 0 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą
w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą). § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia wprowadzić program motywacyjny dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą), którego założenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ZAŁĄCZNIK ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (I INNYCH SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ SPÓŁKA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ) § 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ("Założenia") określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program Motywacyjny dla członków
Zarządu oraz Kluczowych Pracowników FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą w Warszawie jest jednostką dominującą, w szczególności w zakresie warunków nabycia bądź objęcia akcji FAM GRUPA KAPITAŁOWA przez osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, a także sposobu i terminów realizacji tego prawa. § 2 Cel Programu 1. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie w FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą w Warszawie mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych trzech lat trwania Programu w tym osiągnięcie dynamiki wartości wskaźnika EPS Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA na poziomie nie niższym niż określony w § 5 w każdym kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego, a także wypracowanie przejrzystego systemu wynagradzania członków Zarząd Spółki oraz Kluczowych Pracowników za ich wkład w osiągnięte przez Grupę Kapitałową FAM GRUPA KAPITAŁOWA wyniki finansowe. 2. Akcje,
których nabycie lub objęcie zostanie zaoferowane Członkom Zarządu oraz Kluczowym Pracownikom pochodzić będą z realizowanego przez Spółkę programu odkupu akcji własnych (uchwalonego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2011 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (dalej Uchwała o Programie Skupu)) lub z nowej emisji akcji lub emisji nie więcej niż 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.000.000 akcji Spółki na zasadach określonych w § 6 niniejszych Założeń. § 3 Definicje Użyte w Założeniach określenia, pisane dużą literą, oznaczają: 1. FAM GRUPA KAPITAŁOWA, Spółka ? FAM GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000065111. 2. Grupa Kapitałowa FAM GRUPA KAPITAŁOWA ? grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki). 3. Program Motywacyjny ? program motywacyjny, którego założenia określone są w niniejszym dokumencie. 4. Sprawozdanie Finansowe - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA lub sprawozdanie finansowe (jednostkowe) Spółki wyłącznie w przypadku, gdyby Spółka nie była objęta obowiązkiem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jest jednostką dominującą. 5. Uczestnicy Programu Motywacyjnego ? osoby wskazane w § 4 Założeń. 6. Kluczowi Pracownicy ? pracownicy Spółki lub innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA wskazani przez Prezesa Zarządu i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą jako Uczestnicy
Programu Motywacyjnego 7. Opcja Nabycia Akcji ? przyznane Uczestnikowi Programu Motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszych Założeniach, prawo nabycia lub objęcia od Spółki jej Akcji po cenie wskazanej w niniejszych Założeniach. 8. Akcje ? zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, które zostały w pełni pokryte, nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie Skupu w celu zaoferowania pracownikom Spółki (lub innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA), na warunkach określonych Założeniami, bądź też akcje Spółki kolejnej serii wyemitowane dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego przewidzianego niniejszymi Założeniami. 9. EPS ? skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA skalkulowany na podstawie Sprawozdania Finansowego za dany rok, z wyłączeniem w kalkulacji zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym (w szczególności takich jak: sprzedaż nieruchomości, przeszacowanie majątku itp), przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej w przeliczeniu na jedną akcję, niebędącą w dniu sporządzenia Sprawozdania Finansowego akcją własną w rozumieniu art. 362 Kodeksu spółek handlowych, nabytą przez Spółkę lub przez osobę działającą na rachunek Spółki lub na zlecenie Spółki, tj. zysk netto przypadający wyłącznie na akcje pozostające własnością osób trzecich (akcjonariuszy), innych niż Spółka. 10. Nabycie ? także objęcie akcji nowej emisji. § 4 Uczestnicy Programu Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie Zarządu oraz Kluczowi Pracownicy, w szczególności: 1. Prezes Zarządu Pan Jarosław Litwiński ? któremu przysługiwać będzie 50% udział w programie (tj. przysługiwać mu będzie 50 % łącznej liczby Akcji, zaoferowanych wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego na zasadach wskazanych w Założeniach); 2. Pozostali Członkowie Zarządu oraz Kluczowi Pracownicy ? którym łącznie przysługiwać pozostały 50% udział w programie, przy czym szczegółowy podział udziału pomiędzy poszczególne osoby uczestniczące w
programie dokonywany będzie na podstawie corocznych wskazań Prezesa Zarządu zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. § 5 Realizacja Programu 1. Program Motywacyjny trwa 3 (trzy) lata w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r, z zastrzeżeniem czynności dotyczących Programu Motywacyjnego, które zgodnie z treścią Założeń mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2014 roku. 2. Każdy z Uczestników Programu Motywacyjnego nabywa określone niniejszymi Założeniami prawa pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych przesłanek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej: a. pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (lub pozostawania w stosunku pracy ze Spółką (lub innym podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA w przypadku Kluczowych Pracowników) przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. z uwzględnieniem punktu b. poniżej; b. nieprzerwanego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (lub pozostawania w
stosunku pracy ze Spółką (lub innym podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA w przypadku Kluczowego Pracownika) także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok obrotowy (tożsamy z rokiem kalendarzowym wskazanym w lit a. powyżej) trwania Programu Motywacyjnego i uzyskania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (lub uzyskania zgody Rady Nadzorczej na uczestniczenie w programie w przypadku Kluczowego Pracownika); c. osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym wartości wskaźnika EPS przez Grupę Kapitałową FAM GRUPA KAPITAŁOWA na poziomie nie mniejszym niż: i. 0,12 PLN w roku 2012, ii. 0,18 PLN w roku 2013, iii. 0,25 PLN w roku 2014. 3. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego trwania Programu Motywacyjnego, i po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz udzielającego absolutorium
Uczestnikowi Programu Motywacyjnego jako Członkowi Zarządu Spółki (lub uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na uczestniczenie w programie w przypadku Kluczowego Pracownika), Rada Nadzorcza ustali, wyłącznie dla potrzeb prowadzonej dokumentacji Programu, ilość Akcji wstępnie (w szczególności z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej) przysługujących każdemu Uczestnikowi Programu Motywacyjnego. Maksymalna ilość Akcji przysługująca wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego łącznie będzie obliczana w następujący sposób: a. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2012 EPS na poziomie mniej niż 0,12 PLN ? 0 (zero) Akcji za rok 2012, b. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2012 EPS na poziomie równym 0,12 PLN ? 166.669 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) Akcji za rok 2012, c. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku
kalendarzowym 2012 EPS na poziomie równym bądź wyższym niż 0,15 PLN ? 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Akcji za rok 2012, d. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2013 EPS na poziomie mniej niż 0,18 PLN ? 0 (zero) Akcji za rok 2013, e. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2013 EPS na poziomie równym 0,18 PLN ? 166.669 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) Akcji za rok 2013, f. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2013 EPS na poziomie równym bądź wyższym niż 0,23 PLN ? 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Akcji za rok 2013, g. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2014 EPS na poziomie mniej niż 0,25 PLN ? 0 (zero) Akcji za rok 2014, h. W przypadku spełnienia warunku opisanego
w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2014 EPS na poziomie równym 0,25 PLN ? 166.669 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) Akcji za rok 2014, i. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2014 EPS na poziomie równym bądź wyższym niż 0,31 PLN ? 333.330 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) Akcji za rok 2014. 4. W przypadku przekroczenia progów określonych w ust. 3 pkt b., e. oraz h. (przy jednoczesnym nieosiągnięciu progów wskazanych w ust. 3 pkt c.,f. oraz i.), ilość Akcji przypadająca łącznie wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego będzie obliczana w następujący sposób: 166.669 Akcji oraz za każdy jeden grosz powyżej poziomu określonego w pkt. b., e. oraz h. następująca liczba akcji: a) 55.555 Akcji za każdy jeden grosz powyżej 0,12 PLN w roku 2012, b) 33.333 Akcji za każdy jeden grosz powyżej 0,18 PLN w roku 2013, c) 27.777 Akcji za każdy jeden grosz powyżej 0,25 PLN w roku 2014. 5.
Jeśli Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie nieprzerwanie sprawował funkcję w Zarządzie Spółki od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Finansowego za rok 2014 (lub będzie nieprzerwanie przez ten okres pozostawał w stosunku pracy ze Spółką (lub innym podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA) w przypadku Kluczowego Pracownika), nabędzie on prawo do 100% Akcji przysługujących mu za spełnienie warunków określonych w ust. 2-4 powyżej. Jeśli Uczestnik Programu Motywacyjnego przestanie być członkiem Zarządu Spółki (lub przestanie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką (lub innym podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej FAM GRUPA KAPITAŁOWA) w przypadku Kluczowego Pracownika) przed dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Finansowego za rok 2014, nabędzie jedynie prawo do 50% liczby Akcji ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2-4 powyżej. 6. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia, na którym zostanie zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2014 Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o sporządzeniu listy Uczestników Programu Motywacyjnego, którzy nabyli prawo do objęcia lub nabycia Akcji wraz z ilością przysługujących im Akcji (w tym ze wskazaniem ilości przysługujących im Akcji z tytułu realizacji opisanych w ust. 2- 4 wskaźników w poszczególnych latach). Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie wszystkich Uczestników Programu o ilości przysługujących im Akcji. 7. Z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 6 powyżej, rozpoczyna się bieg terminu do wykonania Opcji Nabycia Akcji, który wynosi 4 (cztery) miesiące. 8. Uczestnik Programu Motywacyjnego, który uzyskał Opcję Nabycia Akcji składa Spółce oświadczenie o zamiarze wykonania Opcji Nabycia przysługujących mu Akcji. Po bezskutecznym upływie wskazanego powyżej terminu uprawnienie do wykonania Opcji Nabycia Akcji danego pakietu wygasa. 9. Nabycie Akcji przez uprawnionego Uczestnika Programu Motywacyjnego, który złożył w
terminie wskazanym w § 5 ust. 7 oświadczenie o zamiarze wykonania Opcji Nabycia Akcji, może być dokonane w dowolnym momencie do dnia 30 listopada 2015 roku w odniesieniu do wszystkich Akcji. Nabycie Akcji następować będzie na podstawie umowy wskazanej w ust. 11 po cenie wskazanej w ust. 10. 10. Cena Akcji, po której następuje nabycie, stanowi średnią arytmetyczną cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 6 miesięcy drugiego półrocza 2011 tj. 1,27 (jeden złoty i 27/100). 11. Na podstawie złożonego Spółce oświadczenia o zamiarze wykonania Opcji Nabycia Akcji, Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą mogli zawrzeć ze Spółką umowę nabycia Akcji lub w przypadku przydziału akcji pochodzących z programu skupu akcji własnych przedwstępną umowę sprzedaży akcji, w której będą zawarte między innymi następujące postanowienia: a. nabyte Akcje zostaną przekazane na rachunek inwestycyjny Uczestnika Programu Motywacyjnego prowadzony przez dom maklerski po dokonaniu zapłaty za Akcje
objęte umową nabycia w terminach i w sposób określony umową, b. Uczestnik Programu zawrze z domem maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny, o którym mowa powyżej, umowę, w wyniku której, nabyte Akcje będą objęte lock up?em w odniesieniu do nabytych Akcji na zasadach wskazanych w ust. 15 poniżej, c. kara umowna zastrzeżona na rzecz Spółki na wypadek nie wykonania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego zobowiązań wynikających z tej umowy, w szczególności nie zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia Akcji. 12. Jeżeli Uczestnik Programu Motywacyjnego w terminie do dnia 30 listopada 2015 nie wykona wszystkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji tak, aby Akcje zostały zaksięgowane na jego rachunku do wskazanej powyżej daty, Opcja Nabycia Akcji w odniesieniu do nienabytych Akcji wygaśnie, a ponadto Spółka będzie mogła domagać się od członka Zarządu (lub pracownika w przypadku Kluczowego Pracownika) zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do dokonania czynności
niezbędnych do nabycia Akcji przez członka Zarządu (lub pracownika w przypadku Kluczowego Pracownika). 13. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały określi terminy podpisania umów nabycia Akcji, a także tryb i terminy zapłaty za Akcje przez uprawnionych Uczestników Programu Motywacyjnego. 14. Niezależnie od postanowień ust. 2 - 5 powyżej Warunkiem nabycia prawa do akcji w danym roku jest brak zastrzeżeń audytora do Sprawozdania Finansowego stanowiącego podstawę obliczenia EPS. Nie dotyczy to jednak zastrzeżeń, które nie wpływają na wartość EPS. 15. Ustala się, że Akcje nabyte w ramach Programu objęte będą umową ograniczającą ich zbywanie (umowa lock-up) w ten sposób, że Akcje w ilości, które nabył Uczestnik Programu Motywacyjnego z tytułu wyniku za rok 2013 będą mogły być sprzedane dopiero po dniu 31.12.2015, a akcje nabyte z tytułu wyniku za rok 2014 będą mogły być sprzedane dopiero po dniu 31.12.2016. Akcje w ilości nabytej z tytułu wyniku za rok 2012 będą mogły być zbywane bez ograniczeń. § 6
Postanowienia końcowe 1. Niniejsze Założenia obowiązują począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku. 2. W przypadku, gdyby ilość Akcji, co do których uprawnieni Uczestnicy Programu Motywacyjnego złożyli oświadczenia o zamiarze wykonania Opcji Nabycia była większa niż ilość Akcji nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie Skupu Rada Nadzorcza wezwie Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie emisja akcji bądź emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia brakującej ilości akcji po cenie określonej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednak nie wyższej niż cena, którą Uczestnicy Programu Motywacyjnego zapłaciliby za Akcje zgodnie z § 5 ust. 10. Rada Nadzorcza może również wcześniej złożyć do Zarządu wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały dotyczącej emisji akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych. Rada Nadzorcza może także samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które przedmiotem będą kwestie
opisane w zdaniu poprzedzającym. 3. Rada Nadzorcza może ustalić regulamin Programu Motywacyjnego uwzględniający procedury wykonania Programu Motywacyjnego dostosowane do konstrukcji prawnych, na jakich opierać się będzie Program i modyfikujące procedurę wykonywania Opcji Nabycia Akcji, w szczególności w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. 4. Postanowienia niniejszych Założeń odnoszą się do Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,29 (dwadzieścia dziewięć) groszy. W przypadku podziału (splitu) bądź połączenia akcji Spółki, ilości akcji, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio zwiększone (w przypadku podziału) lub odpowiednio zmniejszone (w przypadku połączenia) w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział lub połączenie. Liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 14.639.582 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 45,92% Łączna liczba ważnych głosów- 14.639.582
Liczba głosów za- 14.639.582 Liczba głosów przeciw- 0 Liczba głosów wstrzymujących się- 0 Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 2 otrzymuje następującą treść: "Siedzibą Spółki jest Wrocław." §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Liczba akcji z których oddano ważne głosy ? 14.639.582 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 45,92% Łączna liczba ważnych głosów- 14.639.582 Liczba głosów za- 14.639.582 Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22-208-26-70 22-208-26-71
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yk13p

Podziel się opinią

Share
d2yk13p
d2yk13p