Trwa ładowanie...
dp9rofy
dp9rofy
espi

FAMUR S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (73/2014)

FAMUR S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (73/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dp9rofy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką GEORYT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Zarząd Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716 (dalej: Spółka Przejmująca lub FAMUR S.A.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze spółką GEORYT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul.
Armii Krajowej 51, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego) pod numerem KRS 0000127479 (dalej: Spółka Przejmowana lub GEORYT sp. z o.o.) na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym na podstawie art. 500 §2? ksh bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.famur.com.pl. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, w ramach której nie zostają sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, a plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego. Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu - mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki
Przejmującej w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 w zw. z art. 516 ksh, do dnia podjęcia uchwały o połączeniu. W związku z zamiarem połączenia Zarząd FAMUR S.A., w ramach zawiadomienia pierwszego, zwołał na dzień 24 listopada 2014 r., na godzinę 12:00 w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 (w siedzibie FAMUR S.A.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (raport bieżący nr 70/2014 z dnia 20 października 2014 r.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
dp9rofy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
2014-11-07 Ireneusz Tomecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp9rofy

Podziel się opinią

Share
dp9rofy
dp9rofy