Trwa ładowanie...
d2vkkz3

FASING - Zawarcie kontraktu (51/2012)

FASING - Zawarcie kontraktu (51/2012)

Share
d2vkkz3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie kontraktu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 6 grudnia 2012 roku został podpisany przez FASING S.A. (druga strona kontraktu) kontrakt ze spółką OAO "LMZ Uniwersal" w Soligorsku, Republika Białorusi (kontrakt datowany 15 listopada 2012 roku) na ogólną wartość 791,9 tys. EUR, przedmiotem którego są łańcuchy górnicze oraz zgrzebła. Wg zapisu w kontrakcie, towar będzie dostarczany w ilości i terminach zapisanych w kolejnych Aneksach do kontraktu. Ostatni Aneks do kontraktu powinien zostać sporządzony najpóźniej do 31.12.2013 r. Sankcje: W przypadku opóźnienia dostawy towaru, Sprzedający wypłaca Kupującemu karę za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2% od wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia. Jednak ogólna wartość odszkodowania umownego nie może przekroczyć 10% wartości dostawy. W przypadku opóźnienia w zapłacie za towar Kupujący wypłaca Sprzedającemu karę za opóźnienie płatności w wysokości 0,2% od wartości
towaru za każdy dzień opóźnienia. Jednak ogólna wartość odszkodowania umownego nie może przekroczyć 10% wartości dostawy. W przypadku rezygnacji Kupującego z części lub całości towaru, Kupujący pokryje koszty Sprzedającego związane z realizacją kontraktu w wysokości 100% nieodebranego towaru. Arbitraż: W przypadku jeśli strony nie mogą dojść do wspólnego porozumienia to wszystkie spory lub rozbieżności, które mogą wyniknąć z niniejszego kontraktu lub w związku z nim ostatecznie będą rozstrzygane w Sądzie Gospodarczym Republiki Białoruś. W ostatnich 12 miesiącach Grupa Kapitałowa FASING S.A. zawarła ze spółką OAO "LMZ Uniwersal" w Soligorsku, Republika Białorusi kilka aneksów do kontraktu zawartego 9 lutego 2011 roku (o których informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 11 maja 2012 roku) oraz kontrakt o którym mowa powyżej w łącznej kwocie 1.619,1 tys. EUR. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2012 r. wynosił 63.628,5 tys. zł.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vkkz3

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2012-12-07 Stanisław Śwituła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3