Trwa ładowanie...
d9qb9ai
espi

FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (30/2012)

FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (30/2012)
Share
d9qb9ai

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd w imieniu FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku Spółka nabyła 433 (czterysta trzydzieści trzy) akcje własne o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,0046 % kapitału zakładowego Emitenta i dają 433 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,0039 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 4,59 PLN (cztery złote polskie pięćdziesiąt dziewięć groszy). Po dokonaniu powyżej opisanej transakcji, Emitent łącznie posiada 2990 akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,0318 % kapitału zakładowego Emitenta i dają 2990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,0271 % ogólnej liczby głosów. Akcje zostały nabyte w ramach realizacji Programu nabywania akcji własnych Emitenta, o którym informowano raportem bieżącym nr 14/2012 z 4 lipca 2012 roku, przyjętego i realizowanego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z 6 czerwca 2012 r., celem ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Emitenta. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie zlecenia złożonego przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. w ramach umowy zawartej przez Emitenta z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2012-11-07 Adrian Smeja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9qb9ai

Podziel się opinią

Share
d9qb9ai
d9qb9ai