Trwa ładowanie...
d2ncof8

Freightliner zamówił 5 lokomotyw Dragon w Newagu za 17,5 mln euro netto

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Fre­igh­tli­ner zamówił w Newagu 5 lokomotyw elektrycznych Dragon. War­tość kon­traktu to 17,5 mln euro netto, poinformował Newag.

Share
d2ncof8

Zamó­wione przez Fre­igh­tli­ner PL Dra­gony to 6-osiowe loko­mo­tywy o mocy 5 MW, przy­sto­sowane do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych o wadze nawet powy­żej 4 tys. ton. Wypo­sa­żone będą w moduł Dual Power, czyli dodat­kowy sil­nik spa­li­nowy o mocy 520 kW, umoż­li­wia­jący obsługę klien­tów rów­nież na nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych koń­ców­kach linii oraz na bocz­ni­cach bez wyko­rzy­sty­wa­nia dodat­ko­wych loko­mo­tyw manew­ro­wych (tzw. last mile).

"Trans­ak­cja jest dowo­dem na to, że Grupa Fre­igh­tli­ner wysoko oce­nia per­spek­tywy pol­skiego rynku kole­jo­wego. To kolejna, wie­lo­mi­lio­nowa inwe­sty­cja wpi­su­jąca się w nasze hasło 'solid­ność w stan­dar­dzie', czyli stra­te­gię dostar­cza­nia klien­tom efek­tyw­nych roz­wią­zań logi­stycz­nych przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej dba­ło­ści o jakość i bez­pie­czeń­stwo. Z peł­nym prze­ko­na­niem inwe­stu­jemy w tabor pro­du­ko­wany przez pol­ską firmę z tra­dy­cjami, która jest w sta­nie dostar­czyć pro­dukt na świa­to­wym pozio­mie. Wie­rzymy, że wraz z postę­pu­ją­cym pro­ce­semmoder­ni­za­cji pol­skiej sieci kole­jo­wej wzra­stać będzie rola nowo­cze­snego i inno­wa­cyj­nego taboru" - powiedział prezes Fre­igh­tli­ner PL Kon­stan­tin Sko­rik, cytowany w komunikacie.

Pierw­sze trzy loko­mo­tywy tra­fią do prze­woź­nika w maju 2016, nato­miast pozo­stałe dwie do końca lipca 2016.

d2ncof8

War­tość kon­traktu to 17,5 mln euro netto. Finan­so­wa­nia trans­ak­cji zapew­nia ING Lease (Polska).

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8