Trwa ładowanie...
dnyjobc
espi

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Sprostowanie raportu o dojściu do skutku emisji obligacji serii B emitow ... - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Sprostowanie raportu o dojściu do skutku emisji obligacji serii B emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. (3/2015)

Share
dnyjobc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprostowanie raportu o dojściu do skutku emisji obligacji serii B emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fundusz Hipoteczny Dom S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 r. podjął (działając jako komplementariusz w imieniu Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A) uchwałę nr 1 w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w uchwale Nr 1 Zarządu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przydziału 3.566 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 1 Zarządu z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. podano błędną liczbę Inwestorów, którym przydzielono Obligacje serii B. Obligacje serii B Emitenta przydzielono 53 Inwestorom, a nie 54 Inwestorom jak omyłkowo wskazano w uchwał nr 1 Zarządu z dnia 17 grudnia 2014 oraz w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Podsumowując, Obligacje serii B przydzielono 53 Inwestorom na łączną liczbę 3.566 Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda. W związku z
powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w następującym zakresie: Było: ?Zarząd Fundusz Hipoteczny Dom SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. działając jako komplementariusz w imieniu Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. na podstawie przyjęcia w trybie oferty publicznej zapisów od 54 Inwestorów na łączna liczbę 3.566 Obligacji serii B, w związku z przekroczeniem progu emisji (3.000 obligacji), stwierdził, iż emisja doszła do skutku i podjął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału 3.566 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Celem emisji było pozyskanie środków na budowanego nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości
8,5% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu. Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii B będzie poręczenie majątkowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna. Wysokość poręczenia będzie wynosić 150% wartości emisji. W dniu 21 listopada 2014 r. została zawarta umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, na podstawie której spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jako poręczyciel przyjęła na siebie obowiązek spełniania na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji w przypadku gdyby emitent nie wykonał w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji.? Jest: ?Zarząd Fundusz Hipoteczny Dom SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. działając jako komplementariusz w imieniu Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. na podstawie przyjęcia w trybie oferty publicznej zapisów od 53 Inwestorów na łączna liczbę 3.566 Obligacji
serii B, w związku z przekroczeniem progu emisji (3.000 obligacji), stwierdził, iż emisja doszła do skutku i podjął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału 3.566 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Celem emisji było pozyskanie środków na budowanego nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu. Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii B będzie poręczenie majątkowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna. Wysokość poręczenia będzie wynosić 150% wartości emisji. W dniu 21 listopada 2014 r.
została zawarta umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, na podstawie której spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jako poręczyciel przyjęła na siebie obowiązek spełniania na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji w przypadku gdyby emitent nie wykonał w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji.? Informację podano ze względu na fakt, iż pozyskanie finansowania w drodze emisji Obligacji serii B może mieć wpływ na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnyjobc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnyjobc

Podziel się opinią

Share
dnyjobc
dnyjobc