Trwa ładowanie...
d2hgk1n
d2hgk1n
espi

G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej (2/2015)

G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2hgk1n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | G-ENERGY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 03.02.2015 r. do Spółki wpłynęła informacja o zmniejszeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również ?Spółką? lub ?STARHEDGE?) zawiadamia o transakcjach skutkujących zmniejszeniem w dniu 28 stycznia 2015 roku o więcej niż 1% głosów na Walnym Zgromadzeniu spół ki GENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej ?GENERGY?), tj. stanu posiadania 688.863 (słownie: sześciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu trzech)akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY,
stanowiących 4,24% (słownie: cztery i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na WZAGENERGY (dalej zwanej ?Transakcją?) oraz jednocześnie o kolejnych transakcjach powodujących w dniu 29 stycznia 2015 roku łączne zmniejszenie stanu posiadania o wartość przekraczając ą ustawowy próg 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu spół ki publicznej. Przed wyżej wymienionymi transakcjami STARHEDGE posiadała 8.100.000 (słownie: osiem milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 49,85% (słownie: czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. W wyniku realizacji ww. zmiany stanu posiadania odpowiednio: - w dniu 28 stycznia 2015 roku o 688.863 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 4,24% (słownie: cztery i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY - w dniu 29 stycznia 2015 roku o 417.915 (słownie: czterysta
siedemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, stanowiące 2,57% (słownie: dwa i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, doszło do łącznego zmniejszenia stanu posiadania o 6,81% (słownie: sześć i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. Do dnia dzisiejszego tj. dnia powstania obowiązku przekazania niniejszego zawiadomienia, STARHEDGE nie zrealizowała innych transakcji zbycia akcji GENERGY. Decyzja o przekazaniu tej informacji w niniejszym zawiadomieniu, odnoszącej się do późniejszych transakcji koniecznych do zakomunikowania dopiero po dacie niniejszego zawiadomienia, wynika z poczucia obowiązku Zarządu STARHEDGE utrzymania transparentności sytuacji związanej ze zmniejszaniem stanu posiadania akcji GENERGY oraz przedstawianiem uczestnikom rynku i akcjonariuszom STARHEDGE oraz GENERGY dalszych zamiarów STARHEDGE jako strategicznego inwestora w stosunku do działalności GENERGY, jej rozwoju oraz planowanego
poziomu zaangażowania w przyszłą działalność GENERGY. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajduj ą się w dalszej części niniejszego zawiadomienia. Podsumowując powyższe, Spółka informuje, że ww. okresie tj. od dnia realizacji transakcji skutkujących powstaniem obowiązku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania odzwierciedlonego Transakcją, zbyła łącznie 1.106.778 (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, w wyniku czego posiada 6.993.222 (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje, odpowiadające 43, 03% (słownie: czterdziestu trzem i trzem setnym procenta) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. Równolegle Zarząd Spółki wyjaśnia, że w wyniku realizacji ww. Transakcji, Spółka zmieniła stan posiadania o ponad 1 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, o którym zgodnie z ustawą zobowiązana jest zawiadomić posiadając akcje spółki publicznej stanowiące więcej niż 33 procent wszystkich głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Dodatkowo Zarząd informuje, że powyższa wielkość łącznej zmiany w głosach stanowi w stosunku do pierwotnego stanu posiadania wynikającego z zawiadomienia z dnia 28.11.2014 roku ilość skutkującą zmianą przekraczającą 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. W tym miejscu za konieczne uznano także podkreślenie dotychczas podjętych działań przez Zarząd GENERGY, który od dłuższego czasu znacząco zwiększył ich skalę w stosunku do pierwotnych planów inwestycyjnych, zmierzając konsekwentnie do realizacji szerszego niż zakładano rozwoju firmy. Odzwierciedlenie tego znalazło również potwierdzenie w zawartych porozumieniach w miesiącu styczniu bieżącego roku, których realizacja wypełnia postanowienia strategii działalności STARHEDGE i GENERGY na rok 2015. Z punktu widzenia wzrostu wartości STARHEDGE oraz GENERGY planowane transakcje oraz podjęte działania akwizycyjne w oparciu o podmioty zależne skutkują podjęciem przez Zarząd STARHEDGE stosownych działań m.in. w postaci zbycia akcji czy
innych aktywów, mając na celu wsparcie rosnących potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji dalszych planów rozwojowych. Zarząd STARHEDGE wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów GENERGY na przestrzeni 12 miesięcy mimo zmniejszenia stanu posiadania o ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY ? nie odstępuje od deklaracji przekazanej w tym zakresie w zawiadomieniu z dnia 28.11.2015, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE, której podstawowym celem jest dostarczenie akcjonariuszom satysfakcjonujących zysków. Jednocześnie Zarząd STARHEDGE S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Emitenta akcji GENERGY. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1
(ulica) (numer)
22 247 84 53 22 256 28 68
(telefon) (fax)
biuro@genergy.pl www.genergy.pl
(e-mail) (www)
774 31 93 164 142684184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hgk1n

Podziel się opinią

Share
d2hgk1n
d2hgk1n