Trwa ładowanie...
d1mbx25

G-ENERGY - Warunkowa Umowa nabycia udziałów (6/2015) - EBI

G-ENERGY - Warunkowa Umowa nabycia udziałów (6/2015)

Share
d1mbx25

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa Umowa nabycia udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Emitent?, ?G-ENERGY?))
G-Energy S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, podczas XXII Forum Gospodarczego ?Integracja i Współpraca ? Innowacyjność? w Toruniu podpisał warunkową umowę nabycia 40 udziałów spółki Improve Reaserch Consulting sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 40 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 1.600.000 zł. Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych udziałów przez spółkę G-Energy S.A. nastąpi po spełnieniu wymienionych w umowie warunków zawieszających zapewniających płynne przeprowadzenie transakcji i zakończenie inwestycji. Informacje sui generis: Spółka Improve Reaserch Consulting Sp. z o.o. jest właścicielem jednostki organizacyjnej - Zakład Badawczo Rozwojowy Politerm, który posiada wyłączne prawo do patentu pn. Sposób Wytwarzania Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, zwłaszcza pościekowych, polegający na uśrednieniu wilgotnych osadów pościekowych i odpadów
komunalnych o charakterze organicznym i połączeniu ich z odpowiednio rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce termicznej w obecności tzw. ,,żywej pary wodnej" (Nr prawa wyłącznego 218117),. Spółka posiada także wyłączne prawo do innowacyjnego Know how oraz zgłoszonego wynalazku (P.409868) na urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin. G-ENERGY zainteresowane jest dokonaniem inwestycji kapitałowej w Spółkę poprzez zapewnienie Spółce środków niezbędnych dla wdrożenia Projektu ?Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa POLICARBON przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin? oraz środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki, jak również poprzez udział w tworzeniu i wspomaganiu realizacji strategii Spółki; przy czym planowany przez G-ENERGY horyzont czasowy inwestycji kapitałowej w Spółkę to pięć lat. Projekt pn. Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa POLICARBON przy
wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin? będzie realizowany w ramach konsorcjum, składającego się z międzynarodowych jednostek? badawczych oraz podmiotów gospodarczych, którego liderem będzie Spółka Politerm, także w ramach Unijnych Programów Innowacyjnych Technologii Horizon 2020 (WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions), a wysokość dotacji wynosi do 10.000.000 Euro. Głównym zamierzeniem projektu jest wdrożenie technologii wytwarzania stałego Biopaliwa wtórnego POLICARBON na bazie oryginalnych, konkurencyjnych do stosowanych obecnie w kraju, rozwiązań wykorzystujących do produkcji kompozyt komunalnych osadów ściekowych pofermentacyjnych z dodatkiem biomasy oraz poużytkowych poliolefin. Innowacyjność technologii biopaliwa POLICARBON polega na przetwarzaniu osadów ściekowych w podanym kompozycie biomasy i poużytkowych poliolefin na drodze obróbki termicznej wg autorskich rozwiązań patentowych do których prawo posiada Zakład Badawczo Rozwojowy Politerm. Założenia projektu uwzględniają
możliwości wykorzystywania biopaliwa POLICARBON jako paliwa wtórnego w przemyśle cementowym, w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego oraz energetyce zawodowej do opalania kotłów pyłowych i fluidalnych. Odpowiednio rozwiązania projektu zakładają jako wynik prac badawczo-wdrożeniowych, uruchomienie doświadczalnej instalacji produkcji biopaliwa POLICARBON, o parametrach odpowiadających wymaganiom wyżej wymienionych potencjalnych odbiorców, przemysłu cementowego i energetyki zawodowej. Jako paliwo wtórne w przemyśle cementowym POLICARBON będzie charakteryzować się bardzo korzystnymi cechami w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego: - wysoką kalorycznością - niskim wskaźnikiem emisji CO2 oraz innych emitowanych związków (chloru, siarki, fosforu. metali ciężkich, w tym rtęci - niską wilgotnością - odpowiednim uziarnieniem, - właściwą, dostosowaną charakterystyką spalania Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 20 proc wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mbx25

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mbx25

Podziel się opinią

Share
d1mbx25
d1mbx25