Trwa ładowanie...
d8pcn70

GANT - Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta (7/2015)

GANT - Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta (7/2015)

Share
d8pcn70

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta informuje, iż dniu 6 lutego 2015 roku powziął informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 2 lutego 2015 roku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej Emitenta tj. ARRADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORZEŁ s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, toczącego się na wniosek wierzycieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, Bonus Lucrum, Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o. w Legnicy, gminy Piekary Śląskie, Skarbu Państwa Prezydenta Miasta Piekary Śląskie oraz dłużnika, tj. ARRADA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ORZEŁ s.k.a. Na mocy wyżej wskazanego postanowienia Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie dotychczasowego tymczasowego nadzorcy sądowego Jarosława Reszki. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Ponadto Sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli ARRADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORZEŁ s.k.a. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację upadłego jest nieprawomocne. Upadły zamierza
zaskarżyć ww. postanowienie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8pcn70

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gant@gant.pl | | www.gant.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8pcn70

Podziel się opinią

Share
d8pcn70
d8pcn70