Trwa ładowanie...
d1qgpxl
espi

GETIN - Aktualizacja informacji poufnej (4/2015)

GETIN - Aktualizacja informacji poufnej (4/2015)
Share
d1qgpxl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 16 maja 2014 r. dotyczącego zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing Polska S.A. oraz VB Leasing Romania IFN S.A. oraz zawarcia znaczących umów nabycia wierzytelności przez jednostki zależne Emitenta (?Raport 16/2014?), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. dotyczącego zawarcia warunkowej umowy zbycia akcji VB Leasing Polska S.A. przez Emitenta oraz zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing Polska S.A. przez jednostkę zależną Emitenta (?Raport 25/2014?), informuje, że w związku z wpływem na konto VB Leasing Polska S.A. środków z tytułu podatku od towarów i usług odzyskanych przez VB Leasing Polska S.A. od właściwych organów podatkowych (?Postępowania VAT?) Emitent w dniu 26 stycznia 2015 r. zawarł z Idea Leasing S.A. porozumienie, zgodnie z którym Idea Leasing S.A. przekaże Emitentowi do dnia 27 stycznia 2015 r. 1 309 802,20 zł, tytułem
zwiększenia ceny za akcje VB Leasing Polska S.A., jaką Idea Leasing S.A. zapłaciła Emitentowi na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2014 r. Jednocześnie Emitent informuje, że wyżej wymieniona kwota 1 309 802,20 zł zostanie przekazana przez Emitenta tytułem zapłaty ceny za akcje VB Leasing Polska S.A. na rzecz VB-Leasing International Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu zgodnie z umową z dnia 15 maja 2014 r., o której Emitent informował w drodze Raportu 16/2014. W związku z powyższym ostateczna cena za akcje VB Leasing Polska S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 174 259 300,20 zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d1qgpxl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2015-01-26 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu
2015-01-26 Rafał Juszczak Wiceprezes Zarządu
2015-01-26 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qgpxl

Podziel się opinią

Share
d1qgpxl
d1qgpxl