Trwa ładowanie...
d2ybaqf
d2ybaqf
espi

GETIN - Nabycie papierów wartościowych Emitenta (33/2012)

GETIN - Nabycie papierów wartościowych Emitenta (33/2012)
Share
d2ybaqf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie papierów wartościowych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dziś otrzymał od niżej wymienionych osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Emitenta zawiadomienia o objęciu przez te osoby akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding S.A. wyemitowanych w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich za II półrocze 2011 realizowanego w Getin Holding S.A. (dalej: Akcje), prowadzonego w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta Regulamin Programu Opcji Menedżerskich w Spółce Getin Holding S.A. na lata 2011 - 2013 (dalej: Regulamin) i podany do publicznej wiadomości w dniu 21 lipca 2011 roku raportem bieżącym Emitenta nr 57/2011. Pan Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta objął 324 404 Akcje oznaczone kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 324 404,00 zł. Pan Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta objął 58 733 Akcje oznaczone kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 58 733,00 zł. Pan Andrzej Błażejewski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta objął 7
048 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 7 048,00 zł. Pan Marek Grzegorzewicz, Członek Rady Nadzorczej Emitenta objął 4 698 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 4 698,00 zł. Pan Longin Kula, Członek Rady Nadzorczej Emitenta objął 4 698 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 4 698,00 zł. Pani Katarzyna Beuch, Członek Zarządu Emitenta objęła 5 873 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 5 873,00 zł. Pan Radosław Boniecki, Wiceprezes Zarządu Emitenta objął 17 620 Akcji oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014 za łączną cenę 17 620,00 zł. Emitent informuje, że przyznanie wyżej wymienionym osobom prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding S.A. nastąpiło w 2011 roku w oparciu o zawartą z każdą z tych osób Umowę opcyjną. Uprawnienie do objęcia akcji wyemitowanych przez Emitenta w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich za II półrocze 2011 powstało po spełnieniu się warunków określonych w Regulaminie, o czym
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2012. Zapisy na Akcje zostały złożone za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. W dniu 06 sierpnia 2012 roku zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2012-08-08 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ybaqf

Podziel się opinią

Share
d2ybaqf
d2ybaqf