Trwa ładowanie...
d1dmw4h

GETIN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

GETIN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d1dmw4h
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody z tytułu odsetek 359 707 364 203 86 699 86 934
Przychody z tytułu prowizji i opłat 153 904 147 439 37 095 35 193
Wynik z działalności operacyjnej 64 391 51 456 15 520 12 282
Zysk brutto 75 761 51 456 18 261 12 282
Zysk netto 72 349 40 154 17 438 9 585
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 45 761 32 298 11 030 7 709
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 26 588 7 856 6 408 1 875
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,06 0,04 0,01 0,01
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,06 0,04 0,01 0,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 531 496 195 103 128 105 46 571
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 512) (14 903) (3 498) (3 557)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (84 326) (26 475) (20 325) (6 320)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 432 658 153 725 104 283 36 694
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa ogółem 20 688 476 20 124 409 5 059 544 4 721 491
Zobowiązania ogółem 18 116 852 17 505 776 4 430 631 4 107 120
Zobowiązania wobec klientów 13 181 500 12 737 099 3 223 649 2 988 316
Kapitał własny ogółem 2 571 624 2 618 633 628 913 614 371
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 930 940 2 009 349 472 228 471 424
Udziały niekontrolujące 640 684 609 284 156 685 142 947
Kapitał zakładowy 731 289 731 289 178 843 171 571
Liczba akcji 731 289 368 731 289 368 731 289 368 731 289 368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ogółem 14 082 12 492 3 394 2 982
Zysk (strata) brutto 2 347 6 298 566 1 503
Zysk (strata) netto 1 827 4 583 440 1 094
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (327) (66 810) (79) (15 947)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 314) (9 791) (558) (2 337)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 801) 69 690 (434) 16 635
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 442) (6 911) (1 071) (1 650)
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa ogółem 2 371 124 2 320 718 579 879 544 476
Zobowiązania długoterminowe 236 506 182 128 57 840 42 730
Zobowiązania krótkoterminowe 373 099 297 771 91 245 69 862
Kapitał własny 1 761 519 1 840 819 430 795 431 884
Kapitał podstawowy 731 289 731 289 178 843 171 571
Liczba akcji 731 289 368 731 289 368 731 289 368 731 289 368
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
S2015Q1_PL.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Q1 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dmw4h

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 797 77 00 | | 071 797 77 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@getinsa.pl | | www.getinholding.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-94-236 | | 932117232 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2015-05-08 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
2015-05-08 František Babický Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dmw4h

Podziel się opinią

Share
d1dmw4h
d1dmw4h