Trwa ładowanie...
d3tn2oi

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad ...

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (1/2013)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 22.01.2013 wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki ? Miasta Katowice, który działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) poinformował, że Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 5.400.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 34,13% w kapitale zakładowym)
i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 34,13% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 31.10.2012 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii I, wyemitowanych na mocy uchwały nr 01/10/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 25.10.2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn.
zm.).Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 2.500.000 akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2.500.000,00 zł. W dniu 17.01.2013 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 16.01.2013r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2.500.00 akcji serii I. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 7.900.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 43,11 % w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 43,11 % głosów w walnym zgromadzeniu). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-108 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bukowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 254 89 14 | | +48 (32) 254 89 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542682868 | | 241313028 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Bogusław Wyszomirski Prezes Zarządu
2013-01-22 Wojciech Cygan Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi