Trwa ładowanie...
d36dl17
d36dl17
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez "Hong Kong Investment Company" progu 5% ...

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez "Hong Kong Investment Company" progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A. (47/2013)
Share
d36dl17

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu przez "Hong Kong Investment Company" progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. (dalej zwanej "Spółką" ) działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od podmiotu "Hong Kong Investment Company" dalej zwanym "HKIC" zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 oraz ust.4 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące przekroczenia przez HKIC progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. W przekazanym zawiadomieniu HKIC poinformowało, że w wyniku finalizacji 24 lipca 2013 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego akwizycji łącznie 1.000.0000 (słownie: jednego miliona) akcji w sumie za kwotę 1.450.000,00 zł (słownie:
jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentujących 8,77% w kapitale zakładowym Global Energy S.A. uprawniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A., reprezentujących 8,77% w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A., oraz zgodnie z obowiązującym prawem uprawniających do wykonywania pełnych praw wynikających akcji, zmienił się stan posiadania HKIC w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A. HKIC dodatkowo poinformowało w zawiadomieniu, że przed przeprowadzoną akwizycją nie posiadało akcji Global Energy S.A., a także że możliwe jest dalsze zwiększanie kapitałowego zaangażowania w Global Energy S.A. ze strony HKIC w ciągu 12 miesięcy od dnia przekazania zawiadomienia. Jednocześnie HKIC poinformowało, że nie istnieją podmioty lub osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., które są
zależne od HKIC i posiadają akcje Global Energy S.A. lub osoby trzecie, z którymi HKIC zawarło umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Global Energy S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w tryb. Art.69 od HongKong Investment Company o przekroczeniu progu 5% w GE.JPG | Zawiadomienie w tryb. Art.69 od HongKong Investment Company o przekroczeniu progu 5% w GE | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36dl17

Podziel się opinią

Share
d36dl17
d36dl17