Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk

GPW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS

...
Share
d3r12fk

13.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR Sprawozdanie z całkowitych dochodów skonsolidowane, zgodne z MSSF, zau Przychody ze sprzedaży 268797 225629 65245 56484 Przychody z obsługi obrotu 202974 168783 49268 42253 Przychody z obsługi emitentów 23385 20224 5676 5063 Przychody ze sprzedaży informacji 36569 32569 8876 8153 Przychody pozostałe 5869 4053 1425 1015 Koszty działalności operacyjnej 133966 132341 32518 33130 Pozostałe przychody 438 1139 106 285 Pozostałe koszty 1613 2677 392 670 Zysk z działalności operacyjnej 133656 91750 32442 22969 Przychody finansowe 14384 10307 3492 2580 Koszty finansowe 448 883 109 221 Udział w zyskach jednostek stowarzy 15470 14170 3755 3547 szonych Zysk przed opodatkowaniem 163062 115344 39580 28875 Podatek dochodowy 28920 20518 7020 5136 Zysk netto za okres 134142 94826 32560 23739 Podstawowy / rozwodniony zysk na ak 3,20 2,26 0,78 0,57 cję[] (w PLN/ EUR) EBITDA[] 164746 122601 39989 30692 Wykorzystano średnią roczną kursu E UR/PLN publikowaną przez Narodowy Ba olski
(odpowiednio: 1 EUR = 4,1198 P LN w 2011 r. oraz 1 EUR = 3,9946 PLN [
] Obliczony w oparciu o zysk nett o przypadający akcjonariuszom jednos dominującej. [] EBITDA = zysk z działalności o peracyjnej + udział w zyskach jednos stowarzyszonych + amortyzacja.

d3r12fk

Sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaud Aktywa trwałe 355291 337664 80441 85262 Rzeczowe aktywa trwałe 128672 119516 29132 30179 Wartości niematerialne 60621 60167 13725 15193 Inwestycje w jednostkach stowarzysz 147894 138956 33484 35087 onych Aktywa finansowe dostępne do sprzed 11795 11829 2670 2987 aży Pozostałe aktywa trwałe 6309 7196 1428 1817 Aktywa obrotowe 377616 220862 85495 55769 Należności handlowe oraz pozostałe 29620 81416 6706 20558 należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 291085 107600 65904 27170 Pozostałe aktywa obrotowe 56911 31846 12885 8041 AKTYWA RAZEM 732907 558526 165936 141031 Kapitał własny akcjonariuszy jednos 523209 523843 118459 132274 tki dominującej Kapitał mniejszości 1283 883 290 223 Zobowiązania długoterminowe 175517 4814 39739 1216 Zobowiązania krótkoterminowe 32898 28986 7448 7319 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 732907 558526 165936 141031 Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 12.2011 r. (1 EUR =
4,4168 PLN) oraz 31.12.2010 r. (1 EUR = 3,9603 PLN). Wybrane wskaźniki finansowe Grupy K apitałowej Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychod 61,3% 54,3% y ze sprzedaży) Rentowność działalności operacyjnej 49,7% 40,7% (Zysk z działalności operacyjnej/ P hody ze sprzedaży) Stopa zwrotu z kapitałów własnych ( 25,6% 18,1% ROE) (Zysk netto za okres ostatnich -cy/ Średnia wartość kapitału własne go na początek i na koniec okresu os "Wskaźnik zadłużenia kapitału własn 32,5% 0,0% ego (Zobowiązania oprocentowane[*]/ tał własny)

Objaśnienia kolumn 1 - 2011 2 - 2010 3 - 2011 4 - 2010

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk