Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

GPW - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

GPW - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d2nkrnt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Przychody ze sprzedaży 268 797 225 629 65 245 56 484
Przychody z obsługi obrotu 202 974 168 783 49 268 42 253
Przychody z obsługi emitentów 23 385 20 224 5 676 5 063
Przychody ze sprzedaży informacji 36 569 32 569 8 876 8 153
Przychody pozostałe 5 869 4 053 1 425 1 015
Koszty działalności operacyjnej 133 966 132 341 32 518 33 130
Pozostałe przychody 438 1 139 106 285
Pozostałe koszty 1 613 2 677 392 670
Zysk z działalności operacyjnej 133 656 91 750 32 442 22 969
Przychody finansowe 14 384 10 307 3 492 2 580
Koszty finansowe 448 883 109 221
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 15 470 14 170 3 755 3 547
Zysk przed opodatkowaniem 163 062 115 344 39 580 28 875
Podatek dochodowy 28 920 20 518 7 020 5 136
Zysk netto za okres 134 142 94 826 32 560 23 739
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[*] (w PLN/ EUR) 3,20 2,26 0,78 0,57
EBITDA[**] 164 746 122 601 39 989 30 692
Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1198 PLN w 2011 r. oraz 1 EUR = 3,9946 PLN w 2010 r.)
[*] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
[**] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Aktywa trwałe 355 291 337 664 80 441 85 262
Rzeczowe aktywa trwałe 128 672 119 516 29 132 30 179
Wartości niematerialne 60 621 60 167 13 725 15 193
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 147 894 138 956 33 484 35 087
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 11 795 11 829 2 670 2 987
Pozostałe aktywa trwałe 6 309 7 196 1 428 1 817
Aktywa obrotowe 377 616 220 862 85 495 55 769
Należności handlowe oraz pozostałe należności 29 620 81 416 6 706 20 558
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 291 085 107 600 65 904 27 170
Pozostałe aktywa obrotowe 56 911 31 846 12 885 8 041
AKTYWA RAZEM 732 907 558 526 165 936 141 031
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 523 209 523 843 118 459 132 274
Kapitał mniejszości 1 283 883 290 223
Zobowiązania długoterminowe 175 517 4 814 39 739 1 216
Zobowiązania krótkoterminowe 32 898 28 986 7 448 7 319
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 732 907 558 526 165 936 141 031
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2011 r. (1 EUR = 4,4168 PLN) oraz 31.12.2010 r. (1 EUR = 3,9603 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 61,3% 54,3%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 49,7% 40,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 25,6% 18,1%
"Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[*]/ Kapitał własny) 32,5% 0,0%
[*] Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu GPW.pdf List Prezesa Zarządu GPW
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitalowej GPW.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej GPW.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GPW za 2011 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GPW za 2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GPW za 2011 r.
Opinia i raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej GPW za rok 2011.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowegoGrupy Kapitałowej GPW za rok 2011
Oswiadczenia Zarzadu.pdf Oświadczenia Zarządu
Letter of the President of the WSE Management Board.pdf Letter of the President of the WSE Management Board
Selected financial data.pdf Selected financial data
Consolidated annual financial statement of WSE Group for 2011.pdf Consolidated annual financial statement of WSE Group for 2011
WSE Management Board's report on activities of WSE Group in 2011.pdf WSE Management Board's report on activities of WSE Group in 2011
Opinion and report of independent auditor of annual financial statement of WSE Group for 2011.pdf Opinion and report of independent auditor of annual financial statement of WSE Group for 2011
Management Board Statements.pdf Management Board?s Statements
d2nkrnt

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-13
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2nkrnt

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu
2012-03-13 Lidia Adamska Członek Zarządu
2012-03-13 Beata Jarosz Członek Zarządu
2012-03-13 Adam Maciejewski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Lidia Michalska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt