Trwa ładowanie...
dkmzdia

GPW - Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w rok...

GPW - Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w roku obrotowym 2013 (1/2013)

Share
dkmzdia

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w roku obrotowym 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: ?Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2013 roku ? 30 kwietnia 2013 r. ?Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2013 roku ? 30 października 2013 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2013 roku - 31 lipca 2013 r. 3. Raporty roczne: ?Raport roczny GPW za 2012 r. ? 21 lutego 2013 r. ?Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2012 r. ? 21 lutego 2013 r. Jednocześnie GPW oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie
publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy GPW zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto GPW informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Topic: Dates of publication of periodic reports of the Warsaw Stock Exchange in the financial year 2013Legal basis: Art. 56.1.2 of the Offering Act – current and periodic reportsContent of the report:The Warsaw Stock Exchange (“WSE” or “Company”) publishes the dates of publication of periodic reports in the financial year 2013.1. Consolidated quarterly reports:• Consolidated quarterly report for Q1 2013 – 30 April 2013• Consolidated quarterly report for Q3 2013 – 30 October 20132. Consolidated report for H1 2013 – 31 July 20133. Annual reports for 2012:• Annual report for 2012 – 21 February 2013• Consolidated annual report for 2012 – 21 February 2013The WSE also represents that, pursuant to § 83.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent (Dziennik Ustaw from 2009, No. 33, item 259, as
amended) (“Regulation”), the Company will not publish separate quarterly reports. Consolidated quarterly reports of the WSE Group will contain condenced quarterly consolidated financial statements and quarterly financial information.In addition, the WSE informs that the Company will not publish a consolidated quarterly report for Q4 2012 or a consolidated quarterly report for Q2 2013 pursuant to the provisions of § 102.1 and§ 101.2 of the Regulation. The Company will not publish a separate semi-annual report pursuant to § 83.3 of the Regulation.Legal basis:§ 103.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. | |

dkmzdia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Adam Maciejewski Wiceprezes Zarządu
2013-01-02 Lidia Adamska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkmzdia

Podziel się opinią

Share
dkmzdia
dkmzdia