Trwa ładowanie...
d4jdzfo

GRUPA LOTOS - Raport roczny R 2014

GRUPA LOTOS - Raport roczny R 2014

Share
d4jdzfo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Dane przeksztasłcone przeksztasłcone
Przychody ze sprzedaży 26.243.106 26.697.179 6.264.318 6.339.867
Strata operacyjna (1.294.183) (352.799) (308.926) (83.780)
Strata przed opodatkowaniem (1.545.869) (77.525) (369.004) (18.410)
Strata netto (1.285.910) (14.774) (306.951) (3.508)
Całkowite dochody/(straty) ogółem (1.762.097) 83.242 (420.618) 19.768
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 561.327 733.621 133.991 174.215
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (137.277) 51.026 (32.768) 12.117
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (392.823) (597.916) (93.769) (141.989)
Przepływy pieniężne netto razem 31.227 186.731 7.455 44.343
Podstawowa strata netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (8,87) (0,10) (2,12) (0,03)
Rozwodniona strata netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (8,87) (0,10) (2,12) (0,03)
stan na 31.12.14 stan na 31.12.13 stan na 31.12.14 stan na 31.12.13
Dane przeksztasłcone przeksztasłcone
Aktywa razem 14.339.743 15.559.412 3.364.320 3.751.787
Kapitał własny 6.346.776 7.135.595 1.489.050 1.720.581
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2014 1 EUR = 4,2623 PLN na dzień 31.12.2013 1 EUR = 4,1472 PLN Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego: za rok zakończony 31.12.2014 1 EUR = 4,1893 PLN za rok zakończony 31.12.2013 1 EUR = 4,2110 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu- raport za 2014.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A. 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy LOTOS S.A.
Raport roczny 2014 Grupa LOTOS _Jednostkowe sprawozdanie.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego.pdf Opinia z badania
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego.pdf Raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4jdzfo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2015-03-06 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Tomasz Południewski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo