Trwa ładowanie...
d1oib4u

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1oib4u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Dane przeksztasłcone przeksztasłcone
Przychody ze sprzedaży 28.501.887 28.559.165 6.803.496 6.782.039
Zysk/(Strata) operacyjny/a (1.393.008) 166.600 (332.516) 39.563
Strata przed opodatkowaniem (2.123.715) (58.676) (506.938) (13.934)
Zysk/(Strata) netto (1.466.372) 39.428 (350.028) 9.363
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.466.326) 39.415 (350.017) 9.360
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym (46) 13 (11) 3
Całkowite dochody/(straty) ogółem (1.902.137) 123.450 (454.047) 29.316
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.902.096) 123.439 (454.037) 29.313
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (41) 11 (10) 3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.380.488 1.416.277 329.527 336.328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (958.338) (931.051) (228.759) (221.100)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (597.271) (243.864) (142.571) (57.911)
Przepływy pieniężne netto razem (175.121) 241.362 (41.802) 57.317
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (10,11) 0,28 (2.41) 0,07
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (10,11) 0,28 (2,41) 0,07
stan na 31.12.14 stan na 31.12.13 stan na 31.12.14 stan na 31.12.13
przeksztasłcone przeksztasłcone
Aktywa razem 18.947.157 20.284.754 4.445.289 4.891.193
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.258.288 9.189.307 1.937.519 2.215.786
Udziały niekontrolujące 175 289 41 70
Kapitał własny razem 8.258.463 9.189.596 1.937.560 2.215.856
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2013 1 EUR = 4,2623 PLN na dzień 31.12.2012 1 EUR = 4,1472 PLN Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego: za rok zakończony 31.12.2013 1 EUR = 4,1893 PLN za rok zakończony 31.12.2012 1 EUR = 4,2110 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu- raport za 2014.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej LOTOS 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy LOTOS S.A.
Raport roczny 2014 GK LOTOS _Skonsolidowane sprawozdanie.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.
KomentarzZarzadu4Q2014_Grupa Kapitałowa LOTOS.pdf Komentarz Zarządu do wyników za 4kw 2014 r.
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.pdf Opinia z badania
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.pdf Raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1oib4u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2015-03-06 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Tomasz Południewski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1oib4u

Podziel się opinią

Share
d1oib4u
d1oib4u