Trwa ładowanie...
dqib7hn

GRUPA LOTOS - Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ...

GRUPA LOTOS - Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 roku. (6/2015)

Share
dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 roku. W związku z dynamicznymi zmianami czynników makroekonomicznych, związanymi głównie z obniżką notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych oraz umocnieniem się kursu USD, w szczególności względem PLN, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o szacunkach wybranych czynników wpływających na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej LOTOS. 1. Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów w segmencie produkcji i handlu W związku z obniżką notowań cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych, Spółka zawiązała odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów z uwagi na różnicę między kosztem wytworzenia, a cenami możliwymi do uzyskania (ang. ?net realisable value?) zgodnie z MSR 2. Szacowana wartość odpisów dokonanych na poziomie skonsolidowanego raportowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) wyniosła około 0,4 mld PLN, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny. 2.
Przeszacowanie wartości zobowiązań finansowych denominowanych w walutach obcych Przeszacowanie zadłużenia spółek Grupy Kapitałowej LOTOS denominowanego w walutach obcych, wynikające głównie z osłabienia PLN, może wynieść około 0,51 mld PLN, co uwzględniając stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na skonsolidowany rachunek zysków i strat powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld PLN. 3. Szacunkowa wartość tzw. efektu LIFO W związku ze stosowaną w Grupie Kapitałowej LOTOS wyceną kosztów zużycia surowców i półproduktów liczoną przy wykorzystaniu metody tzw. średniego ważonego kosztu (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), oraz silnie malejącym trendem notowań cen ropy naftowej, oczekiwana przez Zarząd wartość tzw. efektu LIFO (szacunkowa różnica między wyceną kosztów zużycia zapasów wg MSSF, a wyceną zużycia zapasów obliczoną wg. metodologii LIFO - zgodnie z metodologią opisaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 29/2006) wyniosła
ok. 0,8 mld PLN (wynik operacyjny wg LIFO wyższy niż wynik operacyjny raportowany). Efekt LIFO, opisany powyżej, uwzględnia wartość odpisów, których szacunkowa wartość została podana w punkcie 1., oraz została pomniejszona o szacunkową wartość teoretycznych odpisów obliczonych w oparciu o metodologię LIFO w wysokości 0,1 mld PLN. Wartości oraz informacje zawarte w powyższej informacji mają charakter szacunkowy i mogą się różnic od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS sporządzonym za 2014 rok. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2015-02-03 Jarosław Kobus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn