Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

GTC - Powołanie członka Rady Nadzorczej (12/2012)

GTC - Powołanie członka Rady Nadzorczej (12/2012)
Share
d1l86ej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 statutu Spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, powołało w dniu 13 marca 2012 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Gerulę. Krzysztof Gerula ukończył w 1966 roku Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest też absolwentem Studium Afrykanistycznego na Uniwersytecie Warszawskim (1968). Od początku kariery zawodowej związany z Orbis, w którym zajmował szereg stanowisk kierowniczych. W latach 1991 2008 był wiceprezesem zarządu Orbis S.A. odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację i prywatyzację, globalny marketing i sprzedaż, sprawy prawne i korporacyjne oraz zarządzanie ryzykiem. Od 2008 roku Krzysztof Gerula prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. Ponadto w latach 2008 2010 odbył szereg
szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego organizowanych m.in. przez Ernst & Young i PwC, a także pełnił funkcję audytora wewnętrznego w United Federation of Travel Agents? Association w Monako. Od 2009 roku jest członkiem Institut of Internal Auditors ? Oddział Polska. Krzysztof Gerula zasiadał w radach nadzorczych m.in. Polcard S.A., Hekon S.A. czy Naftobudowa S.A. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Pekaes S.A., Sfinks S.A., Protektor S.A. oraz Polaqua S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Gerula nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Krzysztof Gerula spełnia kryterium niezależności określone przez Komisję
Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Podstawa prawna: § 5 ust. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby announces that pursuant to Articles 7.1.1, 7.1.2 and 7.1.3 of the Company’s statute, on 13 March 2012 ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. seated in Warsaw (00-342), ul. Topiel 12, acting on behalf of ING Otwarty Fundusz Emerytalny appointed Krzysztof Gerula to the Company’s Supervisory Board. Krzysztof Gerula graduated from the Faculty of Production and Trade in Goods of the Academy of Economics in Krakow (currently University of Economics) in 1966 and the African Institute of the Warsaw University (1968). From the beginning of his professional carrier he was connected with Orbis and advanced through a series of managerial positions within the company. Between 1991 and 2008 he served as the vice-president of the management board of Orbis SA. and was mainly responsible for restructuring and privatisation, global sales and marketing, legal and corporate matters as well as risk management. Since 2008 Krzysztof Gerula has been an
independent entrepreneur providing business consultancy services. Additionally, from 2008 to 2010 he completed a set of training courses in internal auditing organised, inter alia, by Ernst & Young and PwC, and served as the internal auditor of the United Federation of Travel Agents’ Association in Monaco. Since 2009 he has been a member of the Institute of Internal Auditors, Branch in Poland. Krzysztof Gerula has served on the supervisory boards of several companies, such as Polcard S.A., Hekon S.A. and Naftobudowa S.A. He currently serves as a member of the supervisory boards of Pekaes S.A., Sfinks S.A., Protektor S.A. and Polaqua S.A. According to his statement, Mr Gerula is not entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National Court Register dated 20 August 1997, he does not perform any activities outside of the Company’s business which could be considered competitive thereto, he does not participate in any competitive business either as a partner in a
civil partnership or any other type of partnership, and he is not a member of the authorities of any competitive company or any other competitive entity. Mr Gerula fulfills the independence criteria as specified in Annex No. II to Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board. Legal basis: Paragraph 5.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the submission of current and periodical information by issuers of securities and on the conditions for treating as equivalent information required by the laws of a country which is not a member of the European Union. | |

d1l86ej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 5
(ulica) (numer)
022 606 07 00 022 606 04 10
(telefon) (fax)
gtc@gtc.com.pl www.gtc.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-25-113 012374369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Witold Zatoński Członek Zarządu
2012-03-13 Mariusz Kozłowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej