Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

HARPER HYGIENICS S.A. - Zmiany umowy znaczącej. (36/2012)

HARPER HYGIENICS S.A. - Zmiany umowy znaczącej. (36/2012)
Share
d4g8xik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. została podpisana druga zmiana (ang. "amendment") umowy znaczącej ("Umowa"), ze spółką Teknoweb s.r.l. z siedzibą w Palazzo Pignano (Cremona), Włochy ("TKW"), o której zawarciu informował raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zaś o jej pierwszej zmianie raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. Zmiana Umowy przewiduje dostarczenie na podstawie Umowy dodatkowych elementów, w szczególności związanych z wentylacją Maszyny oraz hali produkcyjnej, co zwiększa łączną cenę płatną na podstawie umowy na rzecz TKW do kwoty 10.959.400 EUR. Po dokonanej zmianie Umowy zapłata ceny ma nastąpić w piętnastu częściach: (i) czterech płatnościach zaliczkowych; (ii) dziesięciu kolejnych płatnościach; oraz (iii) ostatniej płatności stanowiącej ostateczne rozliczenie Stron z tytułu ceny. W związku ze zmianą ceny ulegnie zwiększeniu kwota gwarancji bankowej ustanawianej przez TKW na zabezpieczenie roszczeń Spółki. Zmiana
Umowy określa szacunkowe koszty ponoszone przez Harper związane z zakupem surowców dla przeprowadzenia testów Maszyny we Włoszech na kwotę około 267.000 EUR. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-634 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Racławicka 99
(ulica) (numer)
25 759 84 00 25 759 85 10
(telefon) (fax)
Harper@cleanic.pl www.cleanic.pl
(e-mail) (www)
521-012-05-98 002203701
(NIP) (REGON)
d4g8xik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Robert Neymann Prezes Zarządu
2012-12-11 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik