Trwa ładowanie...
ddf1421
ddf1421
espi

HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (...

HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 80/2010) (80/2010)
Share
ddf1421

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 80/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 30 grudnia 2010 roku:UCHWAŁA Nr 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1.Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 2Nadzwyczajnego Walnego
ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie przyjęcia porządku obrad§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,b/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.6. Wolne głosy i wnioski.7. Zamknięcie Zgromadzenia.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału
zakładowegoUCHWAŁA Nr 3Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej§ 1.Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jerzego Karneya do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 4Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej§ 1.Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje
Andrzeja Kleszczewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 5Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej§ 1.Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 5 (pięcio) osobowa.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 28.132.160Łączna liczba głosów
"za"????????????????????28.132.160Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 5.261.853Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddf1421

Podziel się opinią

Share
ddf1421
ddf1421