Trwa ładowanie...
d10mual
d10mual
espi

HAWE - Zawarcie umowy poręczenia z Bankiem DnB NORD Polska S.A. (RB-29/2011) (29/2011)

HAWE - Zawarcie umowy poręczenia z Bankiem DnB NORD Polska S.A. (RB-29/2011) (29/2011)
Share
d10mual

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy poręczenia z Bankiem DnB NORD Polska S.A. (RB-29/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 4 kwietnia br.) do Spółki wpłynęła podpisana umowa poręczenia datowana na 24 marca 2011 roku (dalej "Poręczenie") z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").Spółka zawarła powyżej wskazaną umowę poręczenia w związku z udzieleniem przez Bank spółce zależnej od Spółki?HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej HAWE Telekom) kredytu na działalność inwestycyjną w kwocie 44 mln zł.O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego (dalej "Kredyt") z Bankiem Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2010 z dnia 11 października 2010 roku.Poręczenie ograniczone jest do kwoty nie przekraczającej wysokości 66 mln zł i obejmuje wszelkie zobowiązania z tytułu spłaty Kredytu, w tym z tytułu spłaty kapitału. Poręczenie jest nieodwołalne. Poręczenie zostaje udzielone na okres do dnia spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Kredytu, lecz nie później niż do
31 grudnia 2019 roku.Jednocześnie w dniu zawarcia Poręczenia HAWE S.A. poddało się egzekucji wszelkich należności z tytułu Poręczenia na podstawie art. 97 Prawa Bankowego na rzecz Banku.Przedmiotowa Umowa, choć jest umową znaczącą, nie powoduje zwiększenia łącznej wartości umów zawartych ze spółką zależną HAWE Telekom (HAWE Telekom nie jest stroną umowy poręczenia). Szczegółowe zestawienia umów zawieranych pomiędzy Spółką a HAWE Telekom przekazywane są przez Spółkę w raportach okresowych.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2011-04-04 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10mual

Podziel się opinią

Share
d10mual
d10mual