Trwa ładowanie...
dnbc4wt
espi

HUTMEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

HUTMEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
dnbc4wt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 722 815 552 077 178 857 137 926
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 264 12 005 5 014 2 999
Zysk (strata) brutto 16 775 9 354 4 151 2 337
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 666 8 612 3 876 2 152
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej -14 430 -16 814 -3 571 -4 201
Zysk (strata) netto 1 236 -8 202 306 -2 049
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 223 -5 391 798 -1 347
Całkowity dochód -9 983 -6 707 -2 470 -1 676
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -7 996 -3 896 -1 979 -973
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 030 24 892 -3 472 6 219
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 686 -1 521 -665 -380
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 506 -22 999 4 579 -5 746
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 175 -525 43 -131
Przepływy pieniężne netto, razem 1 790 -153 443 -38
Aktywa razem 550 475 496 163 124 790 124 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 353 460 280 787 80 128 70 426
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 20 157 21 840 4 570 5 478
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 333 303 258 947 75 558 64 948
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej 197 623 212 396 44 800 53 272
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 70 735 78 261
Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 -0,32 0,03 0
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 -0,32 0,03 -0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,72 8,30 1,91 2,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,72 8,30 1,91 2,08
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 349 789 278 090 86 378 69 476
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 974 -2 141 1 228 -535
Zysk (strata) brutto 6 471 2 879 1 598 719
Zysk (strata) netto 5 930 2 494 1 464 623
Całkowity dochód 3 674 3 168 907 791
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 221 11 034 1 042 2 757
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 518 -558 128 -139
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 717 -11 085 -918 -2 769
Przepływy pieniężne netto, razem 1 022 -609 252 -152
Aktywa razem 357 603 333 753 81 067 83 710
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 809 81 449 22 853 20 429
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 996 8 099 2 039 2 031
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 91 813 73 350 20 814 18 397
Kapitał własny 256 794 252 304 58 214 63 282
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 70 735 78 261
Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,23 0,10 0,06 0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,23 0,10 0,06 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,03 9,86 2,48 2,47
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,03 9,86 2,48 2,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Hutmen_Skonsolidowany raport za I-III kw 2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-234 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 241
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
dnbc4wt

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2011-11-07 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbc4wt

Podziel się opinią

Share
dnbc4wt
dnbc4wt