Trwa ładowanie...
d34xpzv
d34xpzv
espi

HYGIENIKA - Dokonanie wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znacznej wartości spół ...

HYGIENIKA - Dokonanie wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znacznej wartości spółki zależnej (106/2014)
Share
d34xpzv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 106 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znacznej wartości spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku przekazane zostało do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów w sprawie dokonania z dniem 13 października 2014 roku, wpisu do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego ustanowionego na zbiorze rzeczy spółki zależnej Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie(dalej Dayli), w postaci jej każdoczesnych zapasów towarów handlowych znajdujących się w wybranych sklepach (drogeriach) "Dayli Plus", wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy zastawu rejestrowego jaką Dayli zawarła w dniu 23 września 2014 roku z Administrator Zastawu Danielem Brodowskim o czym Spółka informowała dnia 24 września 2014 roku w raporcie bieżącym nr 89/2014. Zastaw rejestrowy na w/w zbiorze rzeczy został ustanowiony do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 7 500 000,00 zł. jako zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych
obligatariuszy względem Dayli z tytułu obligacji serii A, wyemitowanych przez Dayli na mocy uchwały Zarządu Dayli z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji Obligacji serii A, zgodnie z którą postanowiono, iż Dayli wyemituje nie więcej niż 5000 obligacji serii A o wartości nominalnej w wysokości 1000 zł każda. Zapasy towarów handlowych, na których ustanowiono zastaw na dzień 25.08.2014r wykazują wartość 8 606 673,84 zł. W/w aktywa zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza równowartość w polskich złotych kwoty 1 000 000 euro. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d34xpzv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-11-21 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34xpzv

Podziel się opinią

Share
d34xpzv
d34xpzv