Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

HYGIENIKA - Korekta RB 50/2011 sprostowanie błędu pisarskiego (50/2011)

HYGIENIKA - Korekta RB 50/2011 sprostowanie błędu pisarskiego (50/2011)

Share
d33i9s5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | kor | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB 50/2011 sprostowanie błędu pisarskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu prostuje błąd pisarski w raporcie bieżącym nr 50/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku. Treść korygowana: Wartość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie i wynosi 23.351.624 (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji. Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały wyemitowane żądne akcje. Treść prawidłowa: Wartość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie i wynosi 23.351.624 (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 10.614.375 akcji serii D o
numerach od 10.614.376 do 21.228.750 oraz 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624. Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały wyemitowane żadne akcje. W związku z powyższym RB nr 50/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki Hygienika S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 roku otrzymał postanowienie z dnia 12 grudnia 2011 roku wydane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy którego zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały nr 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16.06.2011 r. o kwotę nie wyższą niż 1.000 000 zł (słownie : jeden milion złotych) w drodze emisji 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie jeden złoty) każda. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonano w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16.06.2011 r. Wartość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie i wynosi 23.351.624 (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750 oraz 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624. Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały
wyemitowane żadne akcje. Jednocześnie Zarząd Hygienika S.A. (Spółka) informuje, że wpisane zostały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 26/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w zakresie zmiany postanowień § 7a Statutu Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonaną zmianę przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut spółki 16062011.pdf | Statut Spółki Hygienika S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5