Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

HYGIENIKA - Przydział obligacji serii C (54/2012)

HYGIENIKA - Przydział obligacji serii C (54/2012)
Share
d39ulgl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział obligacji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259), Zarząd HYGIENIKA S.A informuje, że 8 sierpnia 2012 roku została zakończona i doszła do skutku emisja trzyletnich obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. W wyniku złożonej propozycji nabycia wyżej wymienionych obligacji, Zarząd Spółki w dniu 8 sierpnia 2012 roku podjął uchwałę nr 20 mocą, której dokonał przydziału 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C inwestorowi, który złożył Spółce formularz przyjęcia propozycji nabycia. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku przydzielone obligacje na okaziciela serii C zostają zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a Ustawy o
obligacjach, prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Zarząd Spółki podejmie też wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji serii C (dematerializacja). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-08-08 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl