Trwa ładowanie...
d2vady9

HYGIENIKA - .Wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika S.A. do rejestru przedsiębiorcó...

HYGIENIKA - .Wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS. (3/2012)

Share
d2vady9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | .Wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka)
z siedzibą w Lublińcu, nawiązując do raportu bieżącego nr 88/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. niniejszym informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. CZ.XVII NS-REJ.KRS/008951/12/490) z dnia 14 stycznia 2013 r., na mocy którego nastąpiło wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, ustalonego w dniu zapisania 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, na rachunkach papierów wartościowych inwestorów (posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B), którzy objęli akcje serii G. W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 39.351.624,00 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 39.351.624 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda w tym: - 2.138.125 akcji serii A1 - 1.400.000 akcji serii B - 7.076.250 akcji serii C - 10.614.375 akcji serii D - 2.122.874 akcji serii E - 16.000.000 akcji serii G Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 39.351.624 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 r. poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9