Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

IDEA TFI SA - Rejestracja akcji IDEA TFI SA w KDPW (9/2011)

IDEA TFI SA - Rejestracja akcji IDEA TFI SA w KDPW (9/2011)
Share
d45z6la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji IDEA TFI SA w KDPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDEA TFI S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał uchwałę nr 163/11Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lutego 2011 roku onastępującej treści:§11.Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz nadać im kod PLIDATF00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.2.zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów postanawiających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia akcji serii A, B i C spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. do obrotu na tym rynku regulowanym.§2Informacje o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w §1 ust. 1, pod kodem PLIDATF00012 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2011-02-25 Łukasz Jagiełło Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la