Trwa ładowanie...
d4ak3q1
espi

IDEA TFI SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny...

IDEA TFI SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 10 lipca 2012 r. (47/2012)
Share
d4ak3q1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 10 lipca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 lipca 2012 r. na godzinę 11.00, które odbędzie sie w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie
prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z dnia 09 lutego 2012 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z dnia 09 lutego 2012 r. 7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | ogłoszenie, załącznik numer 1 opis procedur | | | | | | | | | |
| | projekt pełnomocnitwa v2.pdf | pełnomocnictwo | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał.pdf | projekty uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2012-06-13 Tomasz Bogutyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ak3q1

Podziel się opinią

Share
d4ak3q1
d4ak3q1