Trwa ładowanie...
dfgllah
dfgllah
espi

IDEON S.A. - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału (5/2015)

IDEON S.A. - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dfgllah

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie podwyższenia kapitału | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy ? KRS dokonał w dniu 30 stycznia 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę: 19,00 zł (dziewiętnaście złotych 00/100) w drodze emisji 19 (dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 343.490.781,00 zł (trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) do kwoty 343.490.800 (trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset). Po podwyższeniu kapitału zakładowego liczba głosów z akcji wynosi: 343.490.800. Podwyższenie ma związek z realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 września 2014 roku i jest pierwszym krokiem w kierunku przeprowadzenia procesu scalenia akcji emitenta, dokonanie zmiany wartości nominalnej z wartości 1,00 zł na
100,00 zł celem spełnienia wymagań stawianych spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opuszczenia listy alertów i możliwością prowadzenia dalszych działań restrukturyzacyjnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
dfgllah

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2015-02-04 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgllah

Podziel się opinią

Share
dfgllah
dfgllah