Trwa ładowanie...
d31dfgv

IMAGIS - Otrzymanie przez Emitenta informacji akcjonariusza Emitenta złożonej w trybie art. 6 § 5 ... - EBI

IMAGIS - Otrzymanie przez Emitenta informacji akcjonariusza Emitenta złożonej w trybie art. 6 § 5 ksh Emitentowi oraz innemu akcjonariuszowi Emitenta (10/2015)

Share
d31dfgv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie przez Emitenta informacji akcjonariusza Emitenta złożonej w trybie art. 6 § 5 ksh Emitentowi oraz innemu akcjonariuszowi Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), niniejszym informuje, iż Emitent otrzymał w dniu 27 marca 2015 r. pisemną informację skierowaną przez spółkę pod firmą Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, będącą akcjonariuszem Emitenta (?Magna Inwestycje?) do Emitenta oraz do Pana Marcina Niewęgłowskiego, również będącego akcjonariuszem Emitenta, w której Magna Inwestycje ? w odpowiedzi na pisemny wniosek Pana Marcina Niewęgłowskiego z dnia 23 marca 2015 r. doręczony Magna Inwestycje w dniu 24 marca 2015 r. (?Wniosek?) ? poinformowała Pana Marcina Niewęgłowskiego, iż: 1. Magna Inwestycje nie pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec wskazanych we Wniosku akcjonariuszy Emitenta, tj. spółki pod firmą QRL Investments Limited z siedzibą w Larnace oraz spółki pod firmą PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie; 2. Magna Inwestycje posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym Emitenta 2.792.571 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset
siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 2.792.571 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 24,81% kapitału zakładowego Emitenta i 24,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 3. Magna Inwestycje nie posiada pośrednio lub bezpośrednio innych akcji Emitenta poza wskazanymi powyżej 2.792.571 akcjami uprawniającymi do 2.792.571 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym jako zastawnik, użytkownik czy na podstawie porozumień z innymi akcjonariuszami Emitenta; 4. Magna Inwestycje nie występuje ?w porozumieniu? z innymi akcjonariuszami Emitenta; 5. Informacje, o których mowa w pkt 1 ? 4 powyżej udzielane są na dzień sporządzenia pisemnej informacji, tj. na dzień 26 marca 2015 r. Podstawa prawna: art. 6 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu
Jerzy Cegliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

Podziel się opinią

Share
d31dfgv
d31dfgv