Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

IMPEXMET - Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r. (36/2013)

IMPEXMET - Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r. (36/2013)
Share
d2xd9g8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 roku. "Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął. "Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w
sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 26/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano
125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 121.192.310 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się 3.902.338 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.084.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się 10. 000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu
jawnym. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2012 rok obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.120.023 tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.577 tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 62.887 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.749 tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.510 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2012 r.. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje. § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok obejmuje : skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 690.164 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50.631 tys. zł , skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 50.989 tys. zł skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.413 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.378 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,
3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4
czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 lutego 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19.000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału
zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała
powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie
udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie podziału zysku za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co
następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 59.576.774,14 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 14/100 złotych)) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 125.065.608 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 29.040 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1.W § 24 ust.1 Statutu Spółki skreśla się pkt 14 2.W § 17 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej
organizację i sposób wykonywania czynności. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki". W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 120.510.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały 4.555.608 głosów, 3) wstrzymało się 29 040 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w punkcie 14 porządku obrad, uchwał nie podjęło. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 8 RO | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8