Trwa ładowanie...
d3exk2l
espi

INC - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (72/2014)

INC - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (72/2014)
Share
d3exk2l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybrane wyniki szacunkowe Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.): - wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 30.06.2014 r.: 18,758 mln PLN, w tym 996.500 akcji INC S.A. o wartości 0,827 mln PLN (na dzień 30.06.2014), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną, - wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 30.06.2014 r.: 4,428 mln PLN, - środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 30.06.2014 r.: 2,992 mln PLN, - zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu (liczony jako iloczyn liczby posiadanych w
dniu debiutu akcji wprowadzanej spółki i różnicy pomiędzy kursem odniesienia z dnia debiutu, a ceną nabycia tychże akcji): 0 mln PLN. Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). W I półroczu 2014 na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki portfelowe INC S.A W III kwartale 2014 r. planowane jest wprowadzenie 2 spółek (Investeko
S.A., Złote Wyprzedaże S.A.) na rynek NewConnect. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
incsa.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3exk2l

Podziel się opinią

Share
d3exk2l
d3exk2l