Trwa ładowanie...
d4643ns
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji przez LZMO S.A., spółkę powią...

IndygoTech Minerals S.A. - Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji przez LZMO S.A., spółkę powiązaną (34/2014)
Share
d4643ns

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji przez LZMO S.A., spółkę powiązaną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. (?Emitent?) informuję, iż w dniu 6 maja 2014 roku LZMO S.A. (?LZMO?), spółka powiązana z Emitentem rozpoczęła ofertę publiczną obligacji na okaziciela serii B (?Obligacje serii B?, ?Obligacje?). Nie później niż do dnia 22 maja 2014 roku LZMO dokona emisji nie więcej niż 7.000 Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 7.000.000 złotych. Obligacje serii B będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy, na podstawie memorandum informacyjnego, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,75% w skali roku. Odsetki
od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy po dniu ich emisji rozumianym jako dzień przydziału Obligacji. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 22 maja 2014 roku. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 12.000.000 zł, ustanowiona na nieruchomości na rzecz Administratora Hipoteki. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia Obligacji jest spółka powiązana z LZMO. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego wzrostu LZMO, w szczególności na obsługę zamówień krajowych i zagranicznych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Obligacji jest opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku Memorandum Informacyjne, dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.lzmo.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Oferującymi Obligacje serii B jest INVISTA Dom Maklerski S.A. LZMO zamierza podjąć czynności mające na celu
wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
d4643ns

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-05-06 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4643ns

Podziel się opinią

Share
d4643ns
d4643ns