Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (12/2 ...

INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 05.03.2015 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00268666/5 dwóch hipotek umownych na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków: SGB - Bank S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a (?SGB?, ?Bank?) oraz z Bank Spółdzielczy w Tczewie, z siedzibą w Tczewie, przy ul. Paderewskiego 1 (?BS?, ?Bank?) na podstawie umowy o kredyt obrotowy konsorcjalny nr KKK/1500396/2015 z dnia 26.02.2015 r. do kwoty 5.000.000,00 zł. O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 27.02.2015 r. Wpisy hipoteczne zostały dokonane w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00268666/5 i dotyczą: ustanowionych na zasadzie równego pierwszeństwa: hipoteki umownej do kwoty 7.000.000 zł na rzecz SGB
oraz ustanowionej na rzecz BS hipoteki umownej do kwoty 3.000.000 zł, zabezpieczających kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr KKK/1500396/2015 z dnia 26.02.2015 r., obciążających przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości działek należących do projektu Wróbla Staw domy wielorodzinne położonych w Gdańsku, przy ul. Jasieńskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00268666/5. Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 4.088.766,66 zł. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki na rzecz SGB przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u