Trwa ładowanie...
dm8z8dw
espi

INTAKUS S.A. - Zawarcie dwóch znaczących umów kredytowych z neoBANKIEM. (4/2012)

INTAKUS S.A. - Zawarcie dwóch znaczących umów kredytowych z neoBANKIEM. (4/2012)

Share
dm8z8dw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie dwóch znaczących umów kredytowych z neoBANKIEM. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku Emitent zawarł z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu (dalej "neoBANK"), dwie umowy kredytu gospodarczego inwestycyjnego ? umowę o numerze 5062537/1 oraz umowę o numerze 5062537/2, każda na kwotę 5.318.000,00 PLN, tj. na łączną kwotę 10.636.000,00 PLN. Oba kredyty zostały udzielone na okres od dnia 30 stycznia 2012 roku do dnia 20 stycznia 2015 roku i mogą zostać przeznaczone na prowadzoną przez kredytobiorcę działalność gospodarczą w zakresie refinansowania poniesionych nakładów oraz finansowania dalszego prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego segment "D" w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, a także na pokrycie prowizji bankowej i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń każdego z kredytów. Prawnymi zabezpieczeniami spłaty pierwszego z kredytów o numerze 5062537/1 są: hipoteka umowna łączna do kwoty 10.636.000,00 PLN ustanowiona na następujących nieruchomościach gruntowych położonych w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, będących w użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy: nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, o łącznej powierzchni 2990 m2, KW nr JG1J/00060313/3; nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/9 o powierzchni 1094 m2, KW nr JG1J/00060311/9 oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/10 o powierzchni 1128 m2, KW nr JG1J/00060312/6; przelew na neoBANK praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych na opisanej powyżej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, KW nr JG1J/00060313/3, a także
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. Prawnymi zabezpieczeniami spłaty drugiego z kredytów o numerze 5062537/2 są: hipoteka umowna łączna do kwoty 10.636.000,00 PLN ustanowiona na następujących nieruchomościach gruntowych położonych w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, będących w użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy: nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, o łącznej powierzchni 2990 m2, KW nr JG1J/00060313/3; nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/9, o powierzchni 1094 m2, KW nr JG1J/00060311/9 oraz nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 8/10, o powierzchni 1128 m2, KW nr JG1J/00060312/6; weksel własny in blanko z deklaracją wekslową; przelew na neoBANK praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych powstałych na opisanej powyżej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 8/3 i 8/11, KW nr JG1J/00060313/3, a także oświadczenie kredytobiorcy o
poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. Pozostałe postanowienia każdej z umów kredytowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umów kredytowych o numerach 5062537/1 oraz 5062537/2 za znaczącą umowę jest łączna wartość obu umów, która przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm8z8dw

| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obornicka | | 131 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 326 60 81 | | (71) 326 60 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jarosław Ślipek Prezes Zarządu
2012-01-31 Andrzej Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm8z8dw

Podziel się opinią

Share
dm8z8dw
dm8z8dw