Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
24-11-2011 16:22

INTELIWISE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzie...

INTELIWISE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2011 roku (5/2011)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTELIWISE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki poniżej podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd INTELIWISE S.A. z siedziba w Warszawie na podstanie art. 402? § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2011 roku na godzinę 15,30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w budynku Zebra Tower, ul. Mokotowska 1 w Warszawie. I. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 22 Statutu Spółki, 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad. I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: ir@inteliwise.pl najpóźniej w dniu 30 listopada 2011 roku a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienia do wykonania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może w formie pisemnej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres ir@inteliwise.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia podpisem elektroniczny weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularzy zawierających wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza: numer dokumentu ,datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej prze akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną, winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym , dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć scan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących ? w przypadku akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te są proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń. II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 5 grudnia 2011 roku.
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu będzie mogła uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał siedzibie Spółki, od momentu otrzymania projektów uchwał od akcjonariuszy Spółki. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.inteliwise.pl. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. Proponowane zmiany § 22 Statutu Spółki Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki Czterech Członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Proponowana treść § 22 Statutu Spółki 2.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne
Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTELIWISE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ursynowska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 506 66 33 22 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@inteliwise.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 23 23 343 | | 14 0000 046 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu
2011-11-24 Marek Trojanowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz