Trwa ładowanie...
d2whrh8

INTELIWISE S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 201...

INTELIWISE S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem (6/2011)

Share
d2whrh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTELIWISE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem. Projekty uchwał z uzasadnieniem Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjne z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki INTELIWISE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____________ Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku o godzinie 15.30: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 22 Statutu Spółki, 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie ______. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie powołania Pana ______ na członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ______ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnienie do uchwal nr 1 do nr 4 Uchwały podejmowane są w wykonaniu uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, a w przypadku uchwały nr 4 w celu uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki i przyjmuje nową treść § 22 określoną poniżej: 2.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. Uzasadnienie do uchwały nr 5 Proponowane rozwiązanie dokooptowania nowego członka Rady
Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka pozwoli organom Spółki na prawidłowe działanie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

| | | INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTELIWISE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ursynowska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 506 66 33 22 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@inteliwise.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 23 23 343 | | 14 0000 046 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu
2011-11-24 Marek Trojanowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8