Trwa ładowanie...
d1yn1ev
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Proponowana zmiana Statutu Interbud-Lublin S.A. (33/2011)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Proponowana zmiana Statutu Interbud-Lublin S.A. (33/2011)

Share
d1yn1ev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowana zmiana Statutu Interbud-Lublin S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanej zmiany Statut Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 28 grudnia 2011 roku. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na dodaniu w §22 ustępu 3 o treści: "Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki: "1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty, c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, d) udzielanie członkom organów
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, f) rozwiązanie Spółki, g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, l) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, ł) zmiana Statutu Spółki, m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, n) wybór likwidatorów, o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie." Proponowane brzmienie §22 Statutu Spółki: "1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia
należy w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty, c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, f) rozwiązanie Spółki, g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, l) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, ł) zmiana Statutu Spółki, m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, n) wybór likwidatorów, o) wszelkie postanowienia
dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

| | | INTERBUD - LUBLIN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 746 34 07 | | (81) 746 44 65 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
2011-12-02 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

Podziel się opinią

Share
d1yn1ev
d1yn1ev