Trwa ładowanie...
d39r6ai
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy z podwykonawcą na wykonanie budynku mieszkalnego (2/2011)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy z podwykonawcą na wykonanie budynku mieszkalnego (2/2011)
Share
d39r6ai

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z podwykonawcą na wykonanie budynku mieszkalnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Zamawiający) informuje, że w dniu 24 lutego 2011 r. podpisał z Jurand S.C. Wojciech Wroński&Bartosz Szymański z siedzibą w Lublinie (Wykonawca) umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu w charakterze generalnego wykonawcy budynku mieszkalnego w Lublinie (Umowa).Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie, z wyłączeniem stanu "zerowego", segmentów od A do F budynku mieszkalnego wielorodzinnego B/1 zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Willowej. Prace wykonane zostaną według standardów materiałowych i wykonania robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dokumentacją projektową wskazanych przez Emitenta.Wartość zawartej Umowy wynosi ok. 11,7 mln zł netto (Wynagrodzenie).Zgodnie z treścią Umowy termin rozpoczęcia robót został ustalony na dzień 24 lutego 2011 roku. Termin zakończenia robót wraz z przekazaniem Emitentowi kompletu dokumentów wymaganych od Wykonawcy, w tym pozwolenia na użytkowanie budynku oraz certyfikatów energetycznych został
ustalony na dzień 30 października 2011 roku. W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. w sytuacji wstrzymania robót przez Emitenta lub wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą być naliczane w stosunku do Wykonawcy m.in. z tytułu opóźnień w oddaniu przedmiotu Umowy, zwłoki w usunięciu usterek lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stornie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanych robót. Suma kar umownych z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia.Jednocześnie postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Emitenta do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca
udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w wymiarze 36 miesięcy na wykonane roboty licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz minimum 18 miesięcy na urządzenia (jeśli producent urządzeń udziela gwarancji krótszej wówczas w wymiarze 12 miesięcy liczonym od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy).Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjmuje kryterium 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39r6ai

Podziel się opinią

Share
d39r6ai
d39r6ai