Trwa ładowanie...
d5a4sjj

INTROL S.A. - Grupa INTROL S.A. - zawarcie umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z ...

INTROL S.A. - Grupa INTROL S.A. - zawarcie umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (4/2013)

Share
d5a4sjj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa INTROL S.A. - zawarcie umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dn. 16 stycznia br. powziął informację o podpisaniu umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową pomiędzy: ? INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, ? Przedsiębiorstwem Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 80,4% udziałem Emitenta), ? Introl 4 TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 70% udziałem Emitenta), ? Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie ? Koźlu (Spółka z 70% udziałem Emitenta), ? PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ?
Zakładem Projektowania Technologii i Automatyki Pro ? ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? JCommerce S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka z 50,82% udziałem Emitenta), ? IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z 50,49% udziałem Emitenta), zwanymi dalej "Kredytobiorcą" a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bankiem") o wartości umowy znaczącej. Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez Bank Linii Kredytowej do kwoty 30 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać zobowiązania z tytułu: a. kredytu w rachunku bieżącym, b. kredytu obrotowego, c. kredytu rewolwingowego, d. zlecania Bankowi udzielania Gwarancji ? do kwoty 10 000 000 PLN, przy czym sumowa zleconych Gwarancji o okresie ważności powyżej 24 miesięcy nie może przekroczyć 3 000 000 PLN w Walutach Wykorzystania (PLN, EUR, USD). Dzień spłaty ustalono w następujący sposób: a. dla kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego - 10 stycznia 2014 r., w
którym to dniu powinna nastąpić całkowita spłata ww. kredytów i zapłata wszelkich innych należności Banku związanych z ich udzieleniem, b. dla kredytu rewolwingowego ? na dzień przypadający po upływie okresu 1 miesiąca, 3 miesięcy lub 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu rewolwingowego lub jego każdej kolejnej transzy, w każdym przypadku nie później niż dzień zakończenia umowy. Dzień zakończenia umowy ustalono na 10 stycznia 2017 r. Strony ustaliły następujące oprocentowanie kredytu: od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego i kredytu rewolwingowego naliczane będą odsetki wg: ? stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku 0,8 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w PLN, ? stawki EURIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w EUR, ? stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w USD. Strony ustaliły wynagrodzenie Banku z tytułu udzielenia gwarancji
w formie prowizji w wysokości 0,20% Gwarancji Czynnej oraz prowizji z tytułu wypłaty z Gwarancji w wysokości 0,20% od kwoty wypłaconej Gwarancji, jednak nie mniej niż kwotę stanowiącą równowartość 200 PLN. Strony ustaliły dla Kredytobiorców następujące limity udostępnienia Linii Kredytowej, stanowiące kwoty do których każdy z Kredytobiorców może, po uprzednim uzyskaniu zgody INTROL S.A., korzystać z kredytu lub zlecać Bankowi udzielanie Gwarancji, jednak łącznie nie więcej niż 30 000 000 PLN: ? INTROL S.A. ? 25 000 000 PLN, ? Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. ? 3 000 000 PLN, ? Limatherm Sensor Sp. z o.o. ? 1 000 000 PLN, ? Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. ? 10 000 000 PLN, ? Introbat Sp. z o.o. ? 500 000 PLN, ? Introl 4 TECH Sp. z o.o. ? 2 500 000 PLN, ? Limatherm Components Sp. z o.o. ? 6 000 000 PLN, ? RAControls Sp. z o.o. - 1 500 000 PLN, ? Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o. ? 500 000 PLN, ? PWP Katowice Sp. z o.o. ? 5 000 000 PLN, ? Zakład Projektowania Technologii i
Automatyki Pro ? ZAP Sp. z o.o. ? 3 000 000 PLN ? JCommerce S.A. ? 3 000 000 PLN, ? IB Systems Sp. z o.o. ? 10 000 000 PLN. Kwota wykorzystanej Linii Kredytowej w walucie USD i EUR nie może przekraczać w przeliczeniu na polski złoty kwoty 12 000 000 PLN. Dla ustalenia wyrażonej w walucie obcej kwoty wykorzystania Linii Kredytowej stosuje się średni kurs wymiany walut obowiązujący w Banku w chwili dokonania ustalenia. Zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikających z przedmiotowej umowy będą: 1) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przed Kredytobiorcę celem dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku, 2) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 45 000 000 PLN, ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach i prawach będących w użytkowaniu wieczystym: ? Biura Inżynierskiego ATECHEM Sp. z o.o., położona w Kędzierzynie ? Koźlu, ? Introbatu Sp. z o.o., położona w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14, ? Energomontażu Chorzów Sp.
z o.o., położona w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14, ? Energomontażu Chorzów Sp. z o.o., położona w Chorzowie, przy ul. 16 Lipca, ? Energomontażu Chorzów, położona w Chorzowie przy ul. Żelaznej 9, ? INTROLU S.A., położona w Chorzowie, przy ul. Leśnej, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci zapasów handlowych spółek: Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o. oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu rejestrowego ww. spółek. Łączna wartość zapasów handlowych na których ustawiono zastaw rejestrowy nie może być niższa niż 8 000 000 PLN w całym okresie obowiązywania umowy. 5) weksle własne in blanco wystawione przez wszystkich Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi upoważniającymi do wypełnienia weksli na sumy odpowiadające aktualny roszczeniom Banku, w walucie w jakiej są wyważone, które są zgodne z księgami
banku i obejmują kwotę wierzytelności głównej wraz z odsetkami innymi kosztami na dzień przedstawienia weksla do zapłaty, Oświadczenia wszystkich Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji bankowej do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytowej maksymalnie do kwoty 60 000 000 PLN. W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę warunków umowy Bank może zwiększyć marżę nie więcej niż o 2 punkty procentowe, a Prowizja z tytułu udzielenia każdej gwarancji nie może wzrosnąć więcej niż o 0,4%. Podwyższona marża z tytułu naruszenia postanowienia umowy utrzymuje się do czasu ustania wszystkich naruszeń tego postanowienia. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa
prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5a4sjj

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-01-17 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5a4sjj

Podziel się opinią

Share
d5a4sjj
d5a4sjj