Trwa ładowanie...
dc68ppx
dc68ppx
espi

INTROL S.A. - INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależ ...

INTROL S.A. - INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta oraz Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej (27/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc68ppx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta oraz Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. powziął informację o podpisaniu umowy pomiędzy INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (?Wykonawcą? ? Spółka w 100% zależna od Emitenta) a BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (?Podwykonawcą?). Niniejsza umowa jest trzecią, zawartą w ramach Grupy INTROL S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy (listopad 2013 r. ? listopad 2014 r.) z BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Łączna wartość umów z ww. podmiotem zawartych przez INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. (Spółka w 100% zależna od Emitenta) oraz INTROL S.A. wynosi 10 110 755,81 zł netto + VAT, co stanowi wartość umowy znaczącej. Umowa o największej wartości została podpisana w dniu 22 listopada 2013 r. (aneksowana w dniu 18 lipca 2014 r.) pomiędzy INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (?Zamawiającym?) a BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (?Wykonawcą?). Przedmiotem umowy było kompleksowe wykonanie robót budowlano ? montażowych w ramach
inwestycji pn. ?Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny na terenie Elektrociepłowni Rzeszów?. Wartość przedmiotu umowy wynosiła 7 920 755,81 zł netto + VAT. Termin realizacji przedmiotu umowy ? 30 sierpnia 2014 r. Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający mógł zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego: 10% wartości umowy brutto. Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca mógł zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1. w przypadku zwłoki w realizacji prac i robót objętych umową w stosunku do terminów wskazanych w umowie: 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 2. w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca: 10%
wartości umowy brutto. Maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy brutto Niezależnie od kar umownych, strony zastrzegły sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od wysokości faktycznie poniesionych strat. Pozostałe warunki nie odbiegały w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania ww. umów zawartych przez jednostkę zależną od Emitenta oraz Emitenta na wartość umowy znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
dc68ppx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu
2014-11-26 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc68ppx

Podziel się opinią

Share
dc68ppx
dc68ppx