Trwa ładowanie...
d333ai2

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

Share
d333ai2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 12 024 0 2 870
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -62 511 -15 122
Zysk (strata) brutto 63 500 15 119
Zysk (strata) netto 51 492 12 117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 -244 6 -58
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 300 2 369 -554 565
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 279 -4 096 549 -978
Przepływy pieniężne netto, razem 2 -1 971 0 -470
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 940 9 553 2 920 2 242
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 112 3 776 1 495 886
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 059 3 035 748 712
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 486 183 608 43
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 828 5 777 1 425 1 355
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 616 9 896 2 107 2 322
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 769 500 12 369 500 10 769 500 12 369 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,05 0,00 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,05 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,54 0,47 0,13 0,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,54 0,47 0,13 0,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-11
INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
AKTYWA
Aktywa trwałe 11 737 6 400 202
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe 3 3 197
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 3 3 197
Inwestycje długoterminowe 11 425 6 091 5
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 11 425 6 091 5
w jednostkach powiązanych, w tym: 5
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 5
w pozostałych jednostkach 11 425 6 091
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 309 306
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 309 306
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 203 3 513 43 301
Zapasy
Należności krótkoterminowe 199 201 43 301
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 199 201 43 301
Inwestycje krótkoterminowe 4 2 952 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 2 952 0
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 2 950
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 2
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 11 940 9 553 43 503
PASYWA
Kapitał własny 5 828 5 777 43 503
Kapitał zakładowy 8 616 9 896 9 896
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -12 800
Kapitał zapasowy 21 587 33 107 33 832
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 426 -725
Zysk (strata) netto 51 -24 426 500
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 112 3 776 0
Rezerwy na zobowiązania 567 558 0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 567 552
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 0 6 0
długoterminowe
krótkoterminowe 6
Zobowiązania długoterminowe 3 059 3 035
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 3 059 3 035
Zobowiązania krótkoterminowe 2 486 183 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 2 486 183
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 11 940 9 553 43 503
Wartość księgowa 5 828 5 777 43 503
Liczba akcji (w szt.) 10 769 500 12 369 500 9 895 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,54 0,47 4,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 769 500 12 369 500 9 895 600
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,54 0,47 4,40
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-01-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 12 024
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 392
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 632
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 10 854
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 437
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 417
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 1 170
Koszty sprzedaży 2 851
Koszty ogólnego zarządu 64 713
Zysk (strata) ze sprzedaży -64 -2 394
Pozostałe przychody operacyjne 4 2 935
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 789
Dotacje 73
Inne przychody operacyjne 4 73
Pozostałe koszty operacyjne 2 30
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 2 30
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -62 511
Przychody finansowe 286 122
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 286 6
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 116
Koszty finansowe 161 133
Odsetki w tym: 54 63
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji 107
Inne 70
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 63 500
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 63 500
Podatek dochodowy 12 8
część bieżąca
część odroczona 12 8
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 51 492
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -24 867 1 113
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 490 339 9 895 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,11 0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 490 339 9 895 600
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,11 0,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 777 43 003 43 003
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 777 43 003 43 003
Kapitał zakładowy na początek okresu 9 896 9 896 9 896
Zmiany kapitału zakładowego -1 280
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu) 1 280
umorzenia akcji (udziałów) 1 280
Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 616 9 896 9 896
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu -12 800
Zmiany akcji (udziałów) własnych -12 800
zwiększenia (z tytułu) -12 800
nabycie akcji wlasnych
zmniejszenia (z tytułu) 12 800
umorzenie akcji własnych 12 800
Akcje (udziały) własne na koniec okresu -12 800
Kapitał zapasowy na początek okresu 33 107 33 832 33 832
Zmiany kapitału zapasowego -11 520 -725
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 11 520 -725
pokrycia straty -725
- umorzenie akcji własnych 11 520
Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 587 33 107 33 832
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -725 725
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 725 725
zwiększenia (z tytułu) 24 426
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 24 426
zmniejszenia (z tytułu) 725
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -24 426 0 725
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24 426 0 0
Wynik netto 51 -24 426 500
zysk netto 51 500
strata netto 24 426
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 828 5 777 43 503
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 828 5 777 43 503
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia) 23 -244
Zysk (strata) netto 51 500
Korekty razem -28 -744
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 004
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 63
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -40 -2 789
Zmiana stanu rezerw 9 -35
Zmiana stanu zapasów 9 450
Zmiana stanu należności 3 -34 493
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 -7 346
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 -459
Inne korekty 33 861
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 23 -244
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 2 840
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 789
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych 51
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 2 300 471
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 466
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 2 300 5
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe 2 300
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 2 300 968
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 2 300 968
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 21 5 064
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 3 5 001
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 18 63
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 279 -4 096
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 -1 971
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 -1 971
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 971
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 0
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
IFSA I Q 2015 ROKU.pdf sprawozadanie za 1 q 2015 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

Podziel się opinią

Share
d333ai2
d333ai2