Trwa ładowanie...
d2us4qd
espi
22-11-2010 13:49

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz...

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (19/2010)

d2us4qd
d2us4qd
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcyz jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcejumów, którełącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
-łączna wartość wszystkich umów
waluta PLN
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy zjednym podmiotem lub jednostką zależną od tegopodmiotu, którełączniespełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji FALSE TRUE TRUE
nazwa podmiotu Windfarm Holding Limited ERG-System S.A.
siedziba podmiotu Nikozja, Cypr Łaziska Górne
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2010-11-18
przedmiot umowy Umowa pożyczki udzielanej przez ERG-System S.A. ("Pożyczkodawca") na rzecz Windfarm Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Pożyczkobiorca").
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunkówfinansowych umowy Pożyczkodawca zobowiązał się na podstawie umowy do udzielenia na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 750.000 PLN (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych). Wysokość oprocentowania pożyczki została ustalona na 8% wartości pożyczki w stosunku rocznym. Odsetki naliczane będą na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Spłata pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w ratach, w tym także na zasadzie wzajemnej kompensaty wierzytelności, przy zastrzeżeniu, że cała wartość pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem powinna być spłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tejumowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechniestosowanych dla danego typu umów Pożyczkodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem za korzystanie z niej, jeżeli zwrot pożyczki będzie wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy, a jednocześnie jeżeli firma Pożyczkodawcy nie zanotuje przed upływem 5 lat obowiązywania umowy zysku rocznego umożliwiającego podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeńodszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Przedmiotem umowy jest pożyczka środków pieniężnych przez podmiot zależny od Funduszu.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2010-11-22 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. | | Investors TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-516 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | REJTANA | | 17/18 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 542 43 75 | | 22 542 43 60 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2010-11-22 Beata Sax Członek Zarządu
2010-11-22 Arnod Mardoń Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2us4qd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2us4qd