Trwa ładowanie...
d2whrh8

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (101/2011)

Share
d2whrh8
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
FALSE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu Janusz Stanisław Koczyk
podstawowe dane o osobie os. fizyczna
FALSE podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Nabycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2011-12-20
sposób Wykonanie opcji kupna 100 (słownie: sto) udziałów spółki Rubra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa za łączną kwotę 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, tj. 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych za jeden udział.
podstawowa charakterystyka aktywów 100 (słownie: sto) udziałów spółki Rubra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, stanowiące 100 % kapitału zakładowego.
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach 5 000,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 5 000,00
źródło finansowania nabycia aktywów Środki własne.
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-12-21 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d2whrh8

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-12-21 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu
2011-12-21 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8